Dnes má svátek: Dana Zítra: Simona Pozítří: Lucie

Zápis z 3. zasedání Školské rady při Základní škole Mankovice

Zápis z 3. jednání školské rady Základní a Mateřské školy v Mankovicích

 Datum konání: 26. 5. 2015

Přítomni: Martina Blažková, Alena Čavolská, Petr Jaroň

Hosté: ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Markéta Jakšíková, starostka obce Ing. Jarmila Orlitová, učitelský sbor ZŠ a MŠ, někteří rodiče.

Program:

1. Schválení výroční zprávy za školní rok 2013/2014

2. Sloučení Základní školy a Mateřské školy do budovy Základní školy

3. Seznámení s výsledky kontroly hospodaření konané zřizovatelem

4. Zapomínání žáků a neinformovanost rodičů o této problematice

Tento program byl jednohlasně schválen. Školní rada pověřila zápisem tohoto jednání pana Petra Jaroně.

Ad1) Paní Blažková upozornila na nepřesnost v bodě 7/1 "každý školní rok probíhá povinná výuka plavání pro žáky 2. a 3. ročníku a pro děti Mateřské školy" - výuka pro děti MŠ není povinná. Bude opraveno. Pan Jaroň měl výhrady ke schválení výroční zprávy za školní rok 2013/2014, kterou měla schválit předchozí školská rada. Pro schválení hlasovaly paní Blažková a paní Čavolská, pan Jaroň se zdržel hlasování. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 byla schválena. Ad2)

Paní starostka seznámila přítomné se sloučením Základní školy a Mateřské školy do budovy Základní školy. Poté proběhla diskuse, kdy rodiče vznesli připomínky k úpravě dětského hřiště pro školkové děti a také k dovozu stravy, zda vyhovuje platným předpisům. Konkrétně se jednalo o pomazánky k dopolední svačině v Mateřské školce. Připomínky rodičů byly zaznamenány a byly brány jako konstruktivní podnět. Proběhla prohlídka prostoru budoucí Mateřské školy s výkladem o využití a uspořádání prostor. Také byly prezentovány fotografie s komentářem z návštěvy sjednocené školy a školky v Lubojatech. Paní starostka informovala o možnosti podpory dětí - například zakoupením některých školních potřeb pro prvňáčky.

Ad3)

Paní Blažková informovala o výsledcích kontroly hospodaření konané zřizovatelem. Neprůhledné je hospodaření s finančními prostředky rodičů - například v případě pracovních sešitů, plavání. V účetnictví nelze dohledat. Přítomni byli seznámeni s tím, že zřizovatel požádal paní ředitelku o podrobné vyúčtování.

 Ad4)

Pan Jaroň požádal paní ředitelku o lepší informovanost týkající se zapomínání dětí. Jako podklad předložil trest od paní ředitelky pro jeho dceru za pět zapomenutí. O těchto zapomenutích nebyl informován. Proběhla živá diskuse a paní ředitelka přislíbila, že rodiče, kteří toto vyžadují, budou informováni o každém zapomenutí svého dítěte. Ze strany rodičů byl vznesen dotaz na možnosti dětí opravit si špatnou známku ve škole. Usnesení: Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Na vědomí: ředitelce školy Mgr. Markétě Jakšíkové

V Mankovicích 26. 5. 2015

Zapsal Petr Jaroň

  • Přečteno: 3060

Připomínky a podněty k návrhu školního řádu

Dne 27. 03. 2015 projednala školská rada návrh školního řádu předložený ředitelkou školy Mgr. Markétou Jakšíkovou. Školská rada navrhuje tyto změny předloženého návrhu školního řádu.:

  1. V bodě 2. - Provoz a režim školy

  • Školní budova se otevírá v 6:15 hodin a do 7:30 hodin je tak umožněn vstup žáků navštěvující ranní provoz školní družiny – školská rada navrhuje ponechat otevírání budovy ve stávajícím čase, tj. v 6:00 hodin. Školská rada navrhuje doplnit bod 2 provozem ŠD (tj. doba provozu, výši školného, způsob platby školného apod). Stejně tak by obsahem školního řádu měl být i provozní řád školní jídelny, ve kterém by mělo být zejména uvedeno, jakým způsobem probíhá odhlašování při nemoci žáka a podrobné podmínky vyzvednutí obědu 1. den nemoci dítěte.

  • Pokud je výuka z provozních důvodů ukončena v jiném čase, než stanoví rozvrh hodin, škola na tuto skutečnost upozorní písemně (prostřednictvím žákovské knížky či deníčku) zákonné zástupce - školská rada se domnívá, že ve školním řádu by mělo být uvedena i situace, kdy např. z důvodu nemoci pedagoga může dojít ke zrušení kroužku nebo jiné aktivity pořádané školou (popř. výuky – havarijní stav) v týž den. V tomto případě není z časových důvodů možné v dostatečném předstihu o této skutečnosti informovat rodiče písemně. Pro tento případ by ve školním řádu mělo být uvedeno, že zákonný zástupce bude informován o této skutečnosti telefonicky s možností, dítě si osobně vyzvednout, v opačném případě bude dítě ve školní družině.

  1. V bodě 3. - Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, ochrany před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

  • Dozor při ………………. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí škola nejméně jeden den předem zákonným zástupcům žáků (§ 3 odst. 2,3 vyhlášky o základním vzdělávání) – v novele vyhlášky o základním vzdělávání je jako nezbytná doba k oznámení o konání akce školy zákonným zástupců uvedena doba nejméně 2 dnů předem. Školská rada navrhuje do školního řádu uvést jako dobu nezbytně nutnou pro oznámení akcí nejméně 3 dny předem. Je tím myšleno při konání jednodenních akcí, jako např.soutěží, konaných mimo sídlo Základní školy. Při konání akcí typu školního výletu, školy v přírodě apod., kdy se rodiče podílejí na úhradě nákladů spojených s těmito aktivitami, je nutná doba delší.

  • Po skončení akce, která proběhla mimo budovu školy, může dozorem pověřená učitelka žáky rozpustit po výslovném vyjádření, že vyučování žákům končí – v této větě je zřejmě formální pochybení a to, že z textu vyplývá, že dozorem pověřená učitelka nemá povinnost žáky dopravit zpět k budově školy. Z bezpečnostních důvodů se domníváme, že povinností školy je vždy žáky dopravit zpět k budově školy a teprve tam tuto akci ukončit.

3. V bodě 5. - Výchovná opatření

  • Napomenutí a důtka třídního učitele – školská rada navrhuje uvést konkrétní důvody pro udělení těchto dvou skutečností (např. zapomínání apod.).

V Mankovicích dne 27. 03. 2015

  • Přečteno: 2780

Jednací řád školské rady

při základní škole, jejíž činnost vykonává
příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Mankovice

Článek 1

Školská rada vykonává svou činnost podle § 167 a §168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2

Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.

Článek 3

Zasedání školské rady svolává předseda školské rady a v jeho nepřítomnosti jím pověřený

len. Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje školský zákon.

Článek 4

Program navrhuje předseda školské rady, v jeho nepřítomnosti člen školské rady, který zasedání svolal. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, případně ředitele, či zřizovatele školy. Návrh programu a podklady pro jednání školské rady by měly být členům školské rady a případně řediteli doručeny zpravidla 5 dnů před zasedáním a to v písemné nebo elektronické formě.

Článek 5

Školská rada na začátku zasedání schvaluje navržený program a dále jedná podle něj.

Článek 6

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů.

Článek 7

Zápis ze školské rady pořizuje pověřený člen školské rady (zapisovatel) a podepisuje předseda. Zápis obdrží členové školské rady a ředitel. O výsledcích svého jednání školská rada informuje veřejnost prostřednictvím webových stránek školy a školní nástěnky.

Článek 8

Ve výjimečných případech může zasedání školské rady proběhnout prostřednictvím elektronické pošty. V tomto případě se rozesílá materiál k projednání, návrh usnesení a termín na elektronické odpovědi. Hlasování probíhá rovněž prostřednictvím elektronické pošty, členové svůj názor a případné připomínky zasílají předsedovi (svolávajícímu členovi), případně všem ostatním členům školské rady.

Článek 9

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 27. 03. 2015

  • Přečteno: 2916