Dnes má svátek: Ivo Zítra: Zbyšek Pozítří: Monika

Vnitřní řád ŠD

 

Základní škola a Mateřská škola Mankovice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
Č.j.: ZŠM 79/2021
Vypracoval: Mgr. Daniel Matyáš, ředitel školy
Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2021
Školská rada projednala dne:
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2021
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2021

Obecná ustanovení
Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tento vnitřní řád školní družiny.
Tato směrnice určuje pravidla provozu, a režim školní družiny.
Poslání školní družiny
Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.
Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. Družina může vykonávat činnost pro účastníky nebo účastníky a jejich zákonné zástupce i ve dnech pracovního volna.

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
1.1 Žáci jsou povinni
a) řádně docházet do školní družiny,
b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,
d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
c) oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.

1.2 Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků.

1.3 Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

1.4 Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).

1.5 Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.

1.6 Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.

1.7 Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.

1.8 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

2. Provoz a vnitřní režim školy
Přihlašování a odhlašování
Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro zájmové vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

2.1 Ve školní družině je určen jako vedoucí zaměstnanec vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

2.2 O přijetí účastníka k činnosti družiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.

2.3 Úplata je splatná do 15. v měsíci, platí se převodem na účet školy pod přiděleným variabilním symbolem nebo hotově u vychovatelky ŠD. Výše úplaty je stanovena ne 100,-Kč měsíčně.

2. 4 Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře

d) dlouhodobé absence účastníka (10 pracovních dní a více) bude úplata snížena o polovinu částky, tj. 50,-Kč/měsíc

e) v případě, že žák odchází domů ze ŠDv době odpočinkové činnosti po obědě (do 12:15, resp. do 13:10 hod.), do docházky se neeviduje a tento den není zpoplatněn.

 

2.5 Pokud za dítě není uhrazena úplata, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny.

3. Organizace činnosti
3. 1 Provoz školní družiny:
6:00 hodin – 7:40 hodin
11:45 hodin – 15:30 hodin.
Docházka žáka do ŠD se zaznamenává do docházkového listu. Provoz ŠD je zajištěn po celý školní rok. V období školních prázdnin lze provoz přerušit po projednání se zřizovatelem.
Ve škole je jedno oddělení školní družiny, s přidělenou místností k činnosti. ŠD může rovněž využívat počítačovou učebnu s knihovnou, tělocvičnu a školní zahradu. Zde se vychovatelé a žáci řídí provozními řády učeben. Dbá na zvýšenou opatrnost a dodržování bezpečnosti.

3. 2 Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD.

3. 3 Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.

3.4 Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitelka školy na základě požadavků zákonných zástupců a na návrh vychovatelky školní družiny.

3. 5 Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům i přípravu na vyučování.

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
4.1 Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Žákům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci ihned ohlásí. Vychovatelka školní družiny provede prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, provede o tom písemný záznam. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

4.2 Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

4.3. Vychovatelka ŠD dodržuje předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy, je její povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sleduje zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informuje bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů. Tyto údaje jsou k dispozici také vychovatelce.
Při úrazu poskytne vychovatelka žákovi první pomoc, v případě potřeby zajistí ošetření lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy, společně vyplní záznam do knihy úrazů, případně předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.

Postup školy v případě nepříznivé epidemiologické situace
V případě nepříznivé epidemiologické situace (např. Covid 19 apod.) jsou učitelé a žáci povinni řídit se nařízeními vlády a dodržovat opatření zamezující šíření epidemie. Mezi tato opatření zpravidla patří:
1. Testování žáků
2. Dodržování čistoty a pořádku
3. Zvýšená hygiena po toaletě, před a po jídle
4. Důkladná desinfekce rukou
5. Pravidelný úklid a desinfekce všech prostor školy
6. Nošení ochranných prostředků, např. jednorázových rukavic, hygienických roušek,
ústenek apod.
7. Při podezření na infekční onemocnění u žáka je žák izolován od ostatních žáků a jsou
kontaktování rodiče


5. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků
5.1 U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

5.2 Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně vychovatelce ŠD. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí – ukládání na určené místo, uzamykání šaten.

5.3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, ostatní věci, které nesouvisí s výukou do školy nosí jen na vlastní zodpovědnost, viz Řád školy.

 

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
6.1. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základním vzdělávání.

5.2. Ředitelka může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost své nebo ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.


7. Dokumentace
V družině se vede tato dokumentace:
a) písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny
b) přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí
c) celoroční plán činnosti
d) roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy
e) vnitřní řád školní družiny, rozvrh činností

 8. Závěrečná ustanovení

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vychovatelka školní družiny1.oddělení.
2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice.
3. Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.
4. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2021

 

 V Mankovicích, 1. 9. 2021

 

Mgr. Daniel Matyáš, ředitel školy

  • Přečteno: 1045

Školní družina

Provozní doba

6:00 – 7:40 ranní provoz
11:45 – 15:30 odpolední provoz

 

Poplatek za školní družinu

od 1.9.2021 100 Kč

Poplatek se platí hotově vychovatelce

 

Školní vzdělávací program pro školní družinu

STROM ŽIVOTA

I. Identifikační údaje

Název vzdělávacího programu:

Školní vzdělávací program pro školní družinu – Strom života

Adresa školy:

Mankovice 140, Odry 742 35

Zřizovatel školy:

Obec Mankovice
Mankovice 71

Další údaje o škole:

IČ: 75027267
IZO: 600138046
REDIZO:

Ředitel školy:
Mgr. Daniel Matyáš

Kontakty:
telefon: +420 556 736 067
web: www.zs.mankovice.cz
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Platnost dokumentu: Od 31. 8. 2014

Číst dál: Školní družina

  • Přečteno: 3114