Dnes má svátek: Libor Zítra: Kristýna Pozítří: Jakub

Vnitřní řád školní výdejny

Základní škola a Mateřská škola Mankovice, příspěvková organizace, Mankovice 140

 

Vnitřní řád školní výdejny obědů platný od 1. 9. 2023

(vyhláška č. 107/2005o školním stravování, § 2 odst. 3 a 5)

Školní výdejna vydává stravu dováženou ze školní jídelny ZŠ Pohořská Odry

Ve výdejně se stravují:
Žáci a zaměstnanci ZŠ Mankovice

Ceny stravného:

 Děti MŠ 3-6 let polodenní stravování          31,00 Kč

Děti MŠ 3-6 let celodenní stravování           37,00 Kč

Strávníci 7 – 10 let                                        24,00 Kč

Strávníci 11 – 14 let                                      26,00 Kč

Zaměstnanci                                                  26,00 Kč /z toho příspěvek FKSP 11,- Kč

Přihlášení strávníka:
Strávník se přihlásí ke stravování v ZŠ u třídního učitele, kde vyplní Přihlášku ke stravování.  

Platba stravného:

Stravné se platí zálohově na daný měsíc, případné odhlášky se promítnou do ceny stravného až  v následujícím měsíci.

Stravné se platí na základě vystavených složenek vydávaných ZŠ Pohořská Odry.

Odhlašování obědů:
Jednotlivé odhlášky obědů se provádějí den předem do 20 hodin v elektronickém systému E-strava ŠJ Pohořská. Přes všechny školní prázdniny jsou automaticky odhlášeni všichni strávníci. Pokud je někdo odhlášen déle než jeden měsíc, musí se opět přihlásit v kanceláři jídelny.

Odhlašování obědů v době nemoci žáka:
První den nemoci mají rodiče možnost si oběd vyzvednout a na další dny předpokládané nepřítomnosti musí stravu odhlásit (§4 odst. 9 vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování) dle návodu v předchozím odstavci.

 Organizace provozu výdejny:

Výdej obědů do jídlonosičů: 11.00 – 11.15 hod.

Výdej obědů:                          11.15 – 13.15 hod.

Výdej svačinek – ranní          8.15 –   8.45

                          - odpolední   14.10 – 14.25

Organizace výdeje obědů:

Vstup do školní výdejny pro strávníky je dovolen v doprovodu pedagogů v době  - dle bodu – organizace provozu výdejny. Žáci mají určený prostor k odložení tašek a svršků. Po dobu výdeje obědů pro žáky je přítomen pedagogicky dohled.

Strávník si vezme  příbor a  u výdejního pultu je mu  vydán oběd. Po konzumaci oběda odnese použité nádobí k okénku k tomu určenému. Strava je určena ke konzumaci ve výdejně, odnést si strávník může pouze zabalený doplněk (dezert, sušenku) a ovoce. Mimořádný úklid během výdeje (rozbité nádobí) zajišťuje výdejčí stravy, která obědy vydává  a  myje nádobí. Úraz nebo nevolnost žáků ve výdejně hlásí strávníci dohlížejícímu pedagogovi.

Práva a povinnosti strávníků:
Strávníci mají právo na odebrání uhrazeného obědu.
Strávníci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Strávníci jsou povinni ve školní jídelně chovat se tiše, nerušit ostatní strávníky.
Strávníci jsou povinni dodržovat ve výdejně čistotu a pořádek.

Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků – strávníků
Zákonný zástupce žáka má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní výdejny u vedoucí školní jídelny, která zajišťuje a dováží stravu nebo u ředitele školy.

Zákonný zástupce žáka je povinen informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled.

Zákonný zástupce žáka přihlášeného ke školnímu stravování je povinen včas uhradit náklady na školní stravován

 Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví
Účastníci stravování jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví. Je zakázáno:
- manipulace s nádobím a příbory v ostatních případech, než ke kterým jsou určeny
- běhání v prostorách výdejny stravy

- vynášení stravy ven z výdejny

Účastníci stravování jsou povinni dodržovat pravidla hygieny.

Ochrana před patologickými jevy
Ve školní výdejně stravy je zakázáno:

- kouření cigaret včetně elektronických
- požívání alkoholických nápojů
- požívání omamných prostředků
- používání nožů, taserů a jiných zbraní

Podmínky zacházení s majetkem školy
Veškeré vybavení školní výdejny, jako stoly, židle, nádobí, příbory apod. jsou majetkem školy. Účastníci stravování jsou povinni, po ukončení stravování, vrátit použité nádobí do prostor tomu určených. Je zakázáno nádobí nebo jiný majetek umístěný ve školní jídelně ven z místnosti.

Seznámení s vnitřním řádem výdejny

-- vyvěšen na webové stránce školy

- vyvěšen na nástěnce před výdejnou
- vyvěšen ve vestibulu školy
-  seznámení s Vnitřním řádem výdejny potvrdí strávník /zákonný zástupce žáka svým     podpisem na Přihlášce ke stravování

Vnitřní řád platný od 1. 9. 2023

Vypracoval: Mgr. Daniel Matyáš
Schválil: Mgr. Daniel Matyáš, ředitel školy

  • Přečteno: 4503