Dnes má svátek: Dobroslav Zítra: Norbert Pozítří: Iveta a Slavoj

Vnitřní řád školní výdejny

Základní škola a Mateřská škola Mankovice, příspěvková organizace, Mankovice 140

 

Vnitřní řád školní výdejny obědů platný pro školní rok 2021/2022

(vyhláška č. 107/2005o školním stravování, § 2 odst. 3 a 5)

Školní výdejna vydává stravu dováženou ze školní jídelny ZŠ Pohořská Odry

Ve výdejně se stravují:

Žáci a zaměstnanci ZŠ Mankovice

Ceny stravného:

 Děti MŠ 3-6 let polodenní stravování          26,00 Kč

Děti MŠ 3-6 let celodenní stravování           34,00 Kč

Strávníci 6 – 10 let                                        20,00 Kč

Strávníci 11 – 14 let                                      22,00 Kč

Zaměstnanci                                                  22,00 Kč /z toho příspěvek FKSP 9,- Kč

Přihlášení strávníka:

Strávník se přihlásí ke stravování v ZŠ u třídního učitele, kde vyplní Přihlášku ke stravování.  

Platba stravného:

Stravné se platí zálohově na daný měsíc, případné odhlášky se promítnou do ceny stravného až  v následujícím měsíci.

Stravné se platí na základě vystavených složenek vydávaných ZŠ Pohořská Odry.

Odhlašování obědů:

-          osobně u třídního učitele nebo paní vychovatelky

-          telefonicky na čísle 556736067

Odhlašování obědů v době nemoci žáka:

První den nemoci mají rodiče možnost si oběd vyzvednout a na další dny předpokládané nepřítomnosti musí stravu odhlásit (§4 odst. 9 vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování).

Uzávěrka odhlášek a změn objednávek na následující den je po 14.00 hod. Pří náhlém onemocnění žáka bude přijata odhláška do 7:30 hodin daného dne.

 

Organizace provozu výdejny:

Výdej obědů do jídlonosičů (1. den nemoci): 11.00 – 11.15 hod.

Výdej obědů:                                   11.15 – 13.15 hod.

Výdej svačinek – ranní                      8.15 –   8.45

                             odpolední            14.00 – 14.20

Organizace výdeje obědů:

Vstup do školní jídelny pro strávníky je dovolen v doprovodu pedagogů v době  - dle bodu – organizace provozu výdejny. Žáci mají určený prostor k odložení tašek a svršků. Po dobu výdeje obědů pro žáky je přítomen pedagogicky dohled.

Strávník si vezme  příbor a  u výdejního pultu je mu  vydán oběd. Po konzumaci oběda odnese použité nádobí k okénku k tomu určenému. Strava je určena ke konzumaci ve výdejně, odnést si strávník může pouze zabalený doplněk (dezert, sušenku) a ovoce. Mimořádný úklid během výdeje (rozbité nádobí) zajišťuje výdejčí stravy, která obědy vydává  a  myje nádobí. Úraz nebo nevolnost žáků ve výdejně hlásí strávníci dohlížejícímu pedagogovi.

Seznámení s vnitřním řádem výdejny:

-          vyvěšen na webové stránce školy

-          vyvěšen na nástěnce před výdejnou

-          seznámení s Vnitřním řádem výdejny potvrdí strávník /zákonný zástupce žáka svým podpisem na Přihlášce ke stravování

Vnitřní řád platný od 1. 9. 2021

  Vypracoval: Mgr. Daniel Matyáš

 Schválil:        Mgr. Daniel Matyáš

                        Ředitel školy

  • Přečteno: 3716

Informace pro rodiče

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin.
Školní jídelna zajišťuje stravování žákům základní školy, zaměstnancům školy a dětem v Mateřské škole, kterým je podávána i ranní a odpolední svačinka.
Přihlášení ke stravování:
Přihlášku ke stravování si mohou strávníci vyzvednout u vedoucí ŠJ, případně žáci ZŠ ve škole.
Výše úhrady je stanovena kalkulačním listem v rámci finančních limitů stanovených ve vyhlášce č.852/2004 Sb., strávníci jsou zařazeni do kategorií podle věku dítěte, kterého ve školním roce dosáhli. Podle věku strávníka jsou upraveny i výživové a finanční normy.

 

Povinnosti zákonných zástupců žáků a dětí
Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti dítěte, v době nemoci neprodleně dítě odhlásit ze stravování a respektovat dobu odhlašování obědů.
Odhlašování stravy
Stravu nutno odhlásit osobně u vedoucí kuchařky nebo telefonicky /č.t.556736331,724721462/ vždy nejpozději do 6.30 hod. daného dne.
Zákonní zástupci nemocného žáka mají nárok na oběd do jídlonosiče pouze v první den nemoci žáka.
Pokud dítě onemocní a stravu již nelze odhlásit, může si ji vyzvednout do jídlonosičů v době od 10.45 – 11.15 hod. v kuchyni MŠ (děti MŠ) a žáci ZŠ od 12,35 – 12,45 ve výdejně ZŠ.
Není možné nosit jídlonosiče již v ranních hodinách a vyzvedávat si je naplněné až v odpoledních hodinách. ŠJ nemá možnost zajistit jejich uchování podle hygienických předpisů po celou dobu.
V době prázdnin jsou žáci ZŠ odhlášení automaticky.
Zákonný zástupce má dále povinnost dodržovat pravidla plateb stravného.
Pravidla pro platby obědů
Platba stravného se provádí na základě vystavené složenky, která je dána zákonným zástupcům v MŠ, na číslo účtu 177 252 6349/0800, variabilní symbol určí vedoucí podle evidenčního čísla strávníka Žáci ZŠ platí stravné v hotovosti u třídní učitelky na základě vystavené stvrzenky
Stravné se platí zálohově vždy na daný měsíc, případné odhlášky se promítnou do ceny stravného až v následujícím měsíci. Stravné je splatné nejpozději do posledního dne daného měsíci. V případě nedodržení termínu je stravné upomínáno. Dalším probléme při placení stravného je špatné zadání variabilního symbolu dítěte. Věnujte proto tomuto údaji zvýšenou pozornost. To se týká hlavně plateb přes internet.
Případné přeplatky se vracejí po ukončení školního roku. Veškeré přeplatky, které vznikly do 30.6. daného roku musí být strávníkům nebo zákonným zástupcům strávníků vráceny nejpozději do 30.11. každého roku. Za vyplácení přeplatků ze stravného zodpovídá účetní školy.
Jídelní lístek
S nabídkou jídelního lístku se mohou strávníci seznámit na nástěnce v prostorách školní jídelny ZŠ, v MŠ na nástěnce u kanceláře vedoucí kuchařky a také na webových stránkách www.zs.mankovice.cz. na hlavní stránce v aktualitách.

  • Přečteno: 2574