Dnes má svátek: Ivo Zítra: Zbyšek Pozítří: Monika

Školní řád MŠ

 

1. ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY

                                              ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vypracoval:

   Mgr. Petra Kaňuščáková, ved. uč.  MŠ

Schválil:

   Mgr. Daniel Matyáš, ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne:

   30. 8. 2023

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

  1. 9. 2023

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

  1. 9. 2023

 

Ředitel Základní a Mateřské školy v Mankovicích v souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

Čl. I

Práva a povinnostI účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

 

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1.1. Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 1. podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 2. podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 3. podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
 4. podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
 5. vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
 6. napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
 7. poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
 8. vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

1.2. Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

1.3. Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“) v platném znění.

 

2. Základní práva děti přijatých k předškolnímu vzdělávání

2.1. Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo

 1. na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 2. na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
 3. na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole
 4. na svobodu projevu odpovídající věku
 5. na výběr kamarádů

 

3. Povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

3. 1. Každé přijaté dítě má povinnost

 1. dodržovat pravidla soužití ve třídě mateřské školy, která společně s učitelkou vytváří
 2. dodržovat pravidla slušného chování (pozdravit, poděkovat, ...)
 3. řídit se pokyny zaměstnanců mateřské školy
 4. šetrně zacházet s majetkem a vybavením mateřské školy (neničit hračky, pomůcky, ...)
 5. neodnášet z MŠ části stavebnic, drobná auta apod.
 6. chránit své zdraví a zdraví ostatních, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými jsou děti opakovaně seznamovány a nenosit do mateřské školy předměty, které mohou ohrozit bezpečnost dětí
 7. dodržovat pravidla hygieny

2.2. Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem.

2.3. Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 Povinnosti dětí:

 a/ po dokončení hry uklidit prostor a hračku

 b/ snažit se o samostatnost při osobní hygieně

 c/ upevňovat společné návyky

 d/ oznámit svůj odchod ze třídy na WC, šatny

 e/ dodržovat pravidla bezpečnosti

 f/ neničit práci druhých ani majetek školy

 g/ chovat se k ostatním dětem slušně, akceptovat je a tolerovat

 h/ respektovat pokyny učitelky

3. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

3.1. Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

4. Povinnosti zákonných zástupců

4.1. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni

      a)přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku),

b) zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo             

      vhodně a čistě upraveno,

     c)na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se   

      vzdělávání dítěte,        

 d) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,

e) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

       f) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2. školského zákona č.      561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (např. údaje pro vedení školní matriky),

g) ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.

5. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, rozhodnutí a ukončení.

5.1. Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období               od  2. května do 16. května.

5.2 V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.

6. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Mankovice, příspěvková organizace, Mankovice 140, 742 35 Odry  stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v  mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

 V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 školského zákona je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

II.

 Do mateřské školy zřízené obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3). 

III.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 2 do 6 let, podle § 34 odst. 1 školského zákona.            

IV.

V případě, že nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem II., vychází při přijímání dětí do MŠ ředitel z kritérií uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením. Splnění kritérií je posuzováno ke stavu k 1. září:

Trvalý pobyt dítěte:  Trvalé bydliště v Mankovicích             20                                              Věkové kategorie: 
- Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (5let a více)              40                                              - Děti, které k 31. 8. dosáhnou věku 4 let           25         
- Děti, které k 31. 8. dosáhnou věku 3 let s upřednostněním starších  dětí podle data narození            15          
- Děti, které v období od 1. 9.  do 31. 12. dosáhnou věku 3 let s upřednostněním starších dětí podle data narození          10                                                                                                                                                              

Individuální situace dítěte: 
- V MŠ se již vzdělává starší sourozenec            2
- Děti v pěstounské péči, z dětských domovů, osiřelé dítě        2
- Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami                            2 
- Délka docházky do MŠ:   Nástup od září                  5 
Při rozhodování o přijetí/nepřijetí dítěte posuzuje ředitel splnění daných kritérií.

V.

 Ředitel ZŠ a MŠ rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce dle § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, že lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad (lékařské potvrzení), že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Žádosti o přijetí dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou posuzovány individuálně.
(Rodiče jsou povinni doložit podrobnou zprávu  Pedagogicko- psychologické poradny nebo Speciálního pedagogického centra.) 

K přijetí dítěte se zdravotním postižením nebo omezením je nutné doložit doporučení pro přijetí – lékařskou zprávu od odborných lékařů a vyjádření školského poradenského zařízení.

Přijímat se mohou děti i během školního roku.

Trvalý pobyt dítěte prokáže zákonný zástupce dítěte předložením občanského průkazu, ve kterém je uvedena shodná adresa trvalého pobytu s adresou trvalého pobytu dítěte uvedenou v Zápisním listě. Ten je nedílnou součástí žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy.

 Upřednostnění se týká též dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení §20, odst.2, písmeno d) školského zákona. s odkladem školní docházky.

7. Ukončení předškolního vzdělávání

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Mankovice, příspěvková organizace, Mankovice 140, 742 35 Odry  stanovuje následující pravidla, podle kterých bude postupovat při rozhodování o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole.

Ředitel ZŠ a MŠ  může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte:                                       

a / pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel  

b/  v případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují Řád mateřské školy a narušují provoz mateřské školy.

c/ pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby nedoporučí vzdělávání v mateřské škole, může ředitel mateřské školy na základě písemného oznámení – žádosti  zákonných zástupců rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole.

d/ v případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním řádu, může ředitel rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.  

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě, pro které je předškolního vzdělávání povinné.

8.  Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

8. 1. Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

8. 2.  Cizinci ze třetích států sice mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám      za  stejných podmínek jako občané České republiky. Pod tímto pojmem "cizinec ze třetího  státu“  se rozumí osoba, která nemá občanství České republiky, ani jiného členského státu Evropské unie, pobývá však oprávněně na území České republiky. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

9. Docházka a způsob vzdělávání

9. 1. Při přijetí do mateřské školy ředitel mateřské školy písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech                            a zároveň dohodne způsob stravování po dobu pobytu v mateřské škole, změny jsou     prováděny písemnou formou.

9. 2. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně a to od 8:00 do 12:00 hodin. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizaci školního roku v základních a středních školách.

9. 3. Zákonný zástupce je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den a to telefonicky, osobně nebo písemně. Důvod absence dítěte zaznamená zákonný zástupce do sešitu, který obdrželi první den docházky v MŠ.

 9. 4. Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí:

            a/ individuální vzdělávání

            b/ vzdělávání v přípravné třídě základní školy

            c/ vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky /§ 38a školského zákona /

Distanční vzdělávání

Podle školského zákona č. 561/2004Sb., v platném znění, má mateřská škola povinnost poskytovat distanční vzdělávání dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, v případě následujících důvodů:

a) Dojde k vyhlášení krizového opatření podle zákona č. 240/2020 Sb., o krizovém řízení.

b) Dojde k nařízení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice

    podle zákona č. 258/200Sb., o ochraně veřejného zdraví.

c) Dojde k nařízení karantény. Nařídit karanténu může krajská hygienická stanice nebo poskytovatel

    zdravotních služeb.

Pokud z těchto důvodů dojde k znemožnění osobní přítomnosti více než poloviny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, bude mateřská škola poskytovat těmto dětem distanční vzdělávání.

Škola je povinna přizpůsobit toto vzdělávání podmínkám každého dítěte, kterého se týká:

- dálkovým způsobem přes počítač

- jiným způsobem: vyzvednutí úkolů ve škole

Způsob distančního vzdělávání domluví jednotlivě zákonný zástupce s paní učitelkou ve třídě, do které dítě dochází.

Zadané úkoly v distančním vzdělávání budou učitelkou hodnoceny – zpětná vazba pro dítě a rodiče.

Distanční vzdělávání je pro děti s povinnou předškolní docházkou povinné, protože i v těchto případech trvá období školního vyučování a děti nemají prázdniny. Ostatní děti, kterým není znemožněna osobní přítomnost ve škole, pokračují v prezenčním vzdělávání.

Pokud se dítě nemůže např. z důvodu nemoci distančního vzdělávání zúčastnit, musí být zákonným zástupcem řádně omluveno v sešitu dítěte.

10. Individuální vzdělávání

10. 1.  Zákonný zástupce dítěte, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno.

Zákonný zástupce je povinen oznámit změny řediteli nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Oznámení musí obsahovat a/ jméno, příjmení, rodně číslo a místo trvalého pobytu dítěte,

b/ uvedení období, ve kterém má být dítě ind. vzděláváno, c/ důvody pro ind. vzdělávání dítěte.


10. 2. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech v období od 1. 11. do 31. 12. daného školního roku. Konkrétní data určená k ověřování individuálního vzdělávání pak škola zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověřování. Ředitel sdělí výsledky zákonným zástupcům dítěte.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o ukončení indiv. vzdělávání nelze.

11. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných

RVP PV vychází ve své základní koncepci z respektování individuálních potřeb a možností dítěte. Z tohoto důvodu je RVP PV základním východiskem i pro přípravu vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.

Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte. Děti se SVP mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření mateřskou školou a školským zařízením.

Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů podle pedagogické, organizační a finanční náročnosti.

Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje mateřská škola bez doporučení školského poradenského zařízení. 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně mateřská škola poskytuje na základě vyjádření školského poradenského zařízení a souhlasu zákonného zástupce dítěte. Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně je podkladem pro zpracování individuálního vzdělávacího plánu.

Pro úspěšné vzdělávání dětí se SVP, mateřská škola uplatňuje princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci a plánování činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání, realizaci všech stanovených podpůrných opatření při vzdělávání dětí, osvojení všech specifických dovedností na úrovni odpovídají individuálním potřebám a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky na úrovni odpovídající věku a stupni postižení dítěte. Důležitá je spolupráce se zákonnými zástupci dítěte, školským poradenským zařízením a v případě potřeby i s dalšími odborníky.

11.1. Vzdělávání nadaných dětí

Mateřská škola vytváří ve svém vzdělávacím programu podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jho individuální možnosti. Dítě, které vykazuje známky nadání, musí být ve svém nadání dále podporováno. Rozvoj a podpora mimořádných schopností a nadání dítěte je zajišťována předkládáním vyššího stupně složitosti nabízených činností, využitím vhodných didaktických pomůcek a materiálů, volbou vhodných metod, forem výuky, individuálním přístupem, prací s tablety, interaktivní tabulí, nabízenými specifickými činnostmi a případně spolupráce s dalšími odborníky.

11. 2. Vzdělávání dětí dvouletých

Předškolní vzdělávání lze organizovat pro děti od dvou let věku. Rámcové cíle a záměry vzdělávání, obsažené v RVP PV, jsou vhodné i pro vzdělávání dětí od dvou do tří let. Je důležité si uvědomovat specifika, související s dosahovanou úrovní ve všech oblastech vývoje dítěte. Dvouleté dítě projevuje velkou touhu po poznání, experimentuje, objevuje. Poznává všemi smysly. Vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje se, bývá silně egocentrické. Neorientuje se v prostoru a čase, žije přítomností a situacemi, které ji naplňují. V pohybových aktivitách je méně obratné. Proti starším dětem má výrazně méně zkušeností. Rozdíly v jednotlivých oblastech vývoje dětí tohoto věku jsou velmi výrazné.

Pro dvouleté dítě je zařazení do mateřské školy nejčastěji první sociální zkušeností mimo širší rodinu. Potřebuje větší potřebu vazby na dospělého. Poznává nové vzorce chování dospělých i vrstevníků, vymezuje si vlastní prostor, přijímá vymezené hranice a nové role. Učitelky zastávají velmi významnou pozici, stávají se zástupcem rodiče, jistotou a oporou dítěte v běžném dění a v budování vztahů s vrstevníky.

Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou. Často vyžadují časté střídání činností, potřebují pravidelné rituály, udrží pozornost jen velmi krátkou dobu.

Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování organizace se střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností, ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity. Pro dvouleté děti je podstatný pravidelný denní režim, srozumitelná a jednoduchá pravidla, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřené podnětné prostředí a více individuální péče.

Péče o dvouleté děti musí být organizačně a provozně zajištěny v souladu s platnými právními předpisy.

12. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

12.1. Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně, učitelce, ale nevstupují do třídy, rozloučí se s dítětem přede dveřmi třídy. Totéž platí při vyzvedávaní dětí, taktéž zaklepou a dítě jim učitelka předá, rodič nevstupuje do třídy.

12.2. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelky mateřské školy přímo ve třídě, do které dítě dochází, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

12.3. V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání. 

12.4. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci řediteli mateřské školy.

12.5. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušná učitelka :

a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

b) případně se obrátí na Policii ČR

13. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

13.1. Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný v hale a na nástěnce v šatně mateřské školy.

13.2. Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat se u učitelky vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

13.3. Ředitel mateřské školy nejméně jednou za školní rok svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících s

podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.

13.4. Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelem školy nebo s vedoucím učitelkou školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě o individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců k vzdělávání dítěte.

13. 5. Ředitel školy nebo učitelka vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

14.  Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

14.1. Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurse, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení učitelem při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně.

14.2. V případě, že součástí akcí uvedený v bodě 15.1. bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si mateřská škola souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci a pro děti, jejichž zákonní zástupci nesouhlasí s jejich účastí, zajistí po dobu konání takovéto akce dozor pracovníkem školy.

15. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

15.1. Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonickou formou nebo osobně mateřské škole.

15.2. V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i telefonicky.

15.3. Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte učitelku přijímající dítě o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

15.4. Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

15.5. Zákonní zástupci jsou povinni předávat učitelce dítě zdravé bez jakýchkoliv projevů a příznaků nemocí (respiračních – rýma, kašel, zvýšená teplota atd.). Dítě s jakýmkoliv příznakem nemoci, učitelka nepřijme a zákonný zástupce je povinen si dítě odvést.

15.6. Pokud se u dítěte projeví příznaky nemoci během pobytu v mateřské škole, učitelka ihned zavolá zákonnému zástupci, informuje ho o zdravotním stavu dítěte a zákonný zástupce si musí dítě v co nejkratším čase vyzvednout. Učitelka příznaky nemoci zapíše do sešitu a společně se zákonným zástupcem dítěte se podepíší. Tyto kroky jsou v souladu se Zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., kdy dítě s jakýmkoliv příznakem nemoci musí být odděleno od kolektivu dětí.

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID 19

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí  příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale těmto příznakům bude mateřská škola věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) volí tento postup:

 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy školy; v případě dítěte za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce
 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte a není přítomen zákonný zástupce dítěte – tato skutečnost se oznámí zákonnému zástupci neprodleně a je informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/ dítěte ze školy.
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění dítěte do místnosti určené pro izolaci (v mateřské škole bude jako izolační místnost používána sborovna). Zákonní zástupci dítěte budou telefonicky požádáni o bezodkladné vyzvednutí dítě ze školy; budovu školy opustí v nejkratším možném čase.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

V izolaci pobývá dítě až do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Prostor izolace je dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Pro účely izolace je vytipovaná a označená samostatná toaleta vybavená umývadlem, která se nachází v blízkosti izolační místnosti a ta

 v době využití izolace nebude používána dalšími osobami.

V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C. Pokud bude dítěti naměřena teplota vyšší než 37 °C, není mu povolena účast na předškolním vzdělávání.

Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.

Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. U dětí tuto skutečnost potvrzuje písemně praktický lékař pro děti a dorost, u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Školu v případě výskytu onemocnění u dítěte nebo zaměstnance zpravidla kontaktuje příslušná KHS (krajská hygienická stanice). Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.

Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání dětí zákonné zástupce nezletilých dětí a svého zřizovatele.

16. Stanovení  podmínek  pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného v mateřské škole


16.1. Úhrada úplaty za vzdělávání

Zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky stanovené ve směrnici o úplatě v MŠ.

16.2. Úhrada stravného 

Zákonní zástupci dodržují při úhradě stravného podmínky stanovené ve směrnici o úhradě stravného.

17. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí

 1. dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy,
 2. řídí se školním řádem mateřské školy,
 3. dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

 

 Čl. II

 

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

18. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

18.1. Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu       od  6.00 – 16.00 hodin.

18.2. V měsících červenci a srpnu může ředitel školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz v bodě 20.1 tohoto školního řádu omezit nebo přerušit a to zejména z důvodu stavebních úprav nebo nahlášeného nízkého počtu dětí v tomto období. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitel mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem, společně se zveřejněním výsledku projednání se zřizovatelem. Uvede také informace o možnosti o podmínkách zajištění péče o děti jinými subjekty.

18.3. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 20.2. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání.

Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

18.4. Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve více ročnících, přičemž do jedné třídy mateřské školy jsou zařazeny děti z různých ročníků.

18.5. Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

19. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

19.1. Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) programu probíhá v základním denním režimu:

6. 00 – 8 .00

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí učitelkám ve třídě, volně spontánní zájmové a pohybové aktivity

     8. 05  –   8. 45

Osobní hygiena, dopolední svačina

          8. 45  -    9. 15

 Aktivity dětí řízené učitelkami zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity

 9. 15  -  11.15   

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost

         11. 15  -  12. 00

Oběd a osobní hygiena dětí

         12. 00   -  13.50

Poslech pohádky, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,

         13. 50  -  14. 30

Vstávání, odpolední svačina, osobní hygiena

         14. 30 -  16. 00

Volné činnosti a aktivity dětí, možné také řízené učitelkou,

zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

20.  Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

20.1. Děti se přijímají v době od 6.00 hodin do 8.00 hodin.

Děti přijaté jako celodenní, mají možnost do MŠ docházet od 6.00 hodin do 16.00 hodin, po obědě mohou odcházet od 12.00 hodin.  MŠ je z  bezpečnostních důvodů uzamčena, otevírání je na zazvonění, videokamerou učitelka vidí koho pouští do prostoru.

20.2. Přivádění a převlékání dětí:

Rodiče převlékají děti v šatně, věci dětí ukládají podle značek dítěte do označených prostorů. Věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně.

20.3. Předávání a vyzvedávání dětí:

Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat učitelce a informovat ji o zdravotním stavu dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce.

Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné.

 1. děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením provozu
 2. rodiče při předávání a vyzvedávání dětí nevstupují do třídy, učitelka si dítě přebírá i předává rodičům
 3. děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené
 4. rodiče si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu

e)   v případě, že dítě odchází po obědě, rodiče čekají v prostorách chodby

f)   po chodbách ke třídě jsou rodiče povinni se přezouvat

g) děti nesmí do mateřské školy nosit šperky v podobě řetízků, náramků, korálků apod. z důvodu jejich bezpečnosti

h) děti mají zakázáno si nosit do mateřské školy své hračky, výjimku má plyšák

20.5.  Zákonní zástupci jsou povinni předávat učitelce dítě zdravé bez jakýchkoliv projevů a příznaků nemocí (respiračních – rýma, kašel, zvýšená teplota atd.). Dítě s jakýmkoliv příznakem nemoci, učitelka nepřijme a zákonný zástupce je povinen si dítě odvést.

20.6. Pokud se u dítěte projeví příznaky nemoci během pobytu v mateřské škole, učitelka ihned zavolá zákonnému zástupci, informuje ho o zdravotním stavu dítěte a zákonný zástupce si musí dítě v co nejkratším čase vyzvednout. Učitelka příznaky nemoci zapíše do sešitu a společně se zákonným zástupcem dítěte se podepíší. Tyto kroky jsou v souladu se Zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., kdy dítě s jakýmkoliv příznakem nemoci musí být odděleno od kolektivu dětí.

20.7. Čas – doba vyzvedávání dětí z MŠ:

Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 12.00 hod. – 12.15 hod.

Ostatní děti se rozcházejí mezi 14.30 hod a 16.00 hod. V případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte ve třídě. Při odchodu dostanou děti náhradní svačinu – pokud to umožňují hygienické normy.

21. Délka pobytu dětí v MŠ:

21.1. Délka pobytu dítěte se řídí podle individuálních potřeb rodičů. Dítě může chodit do MŠ na celý den, nebo jen na dopoledne s obědem. Děti přicházejí do MŠ do 8:00 hod. Pozdější příchody si mohou rodiče dohodnout s učitelkami předem.

22. Způsob omlouvání dětí:

22.1. Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte (např.):

 1. osobně ve třídě učitelce

      b) telefonicky na čísle: mobil MŠ 724 721 462

Dítě předškolního věku musí být omluveno i písemně. Rodiče předškoláků na začátku školního roku obdrží od učitelky deníček, kde písemně omlouvají nepřítomnost dítěte. Rodiče jsou povinni na vyžádání učitelky deníček předložit.

23. Odhlašování a přihlašování obědů:

23.1. Od 1. 10. 2021 se obědy odhlašují elektronicky. Zákonný zástupce dítěte obdrží přihlašovací údaje, kterými dítě odhlašuje a následně přihlašuje. Pouze první den nemoci dítěte si mohou zákonní zástupci oběd ve škole vyzvednout.

24. Pobyt venku

24.1. Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny.

Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod – 10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících. Za těchto překážek je pobyt venku nahrazen pobytem v tělocvičně.

25. Změna režimu

25.1. Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího (rámcového) programu a v případě potřeb dětí ml. 3 let, výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.

 

Čl. III

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ           

26. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

26.1. Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

26.2. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitel ZŠ a MŠ, počet učitelů tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše:

a) 20 dětí z běžných tříd, nebo

b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladších 3 let.

26.3. Výjimečně může ředitel ZŠ a MŠ zvýšit počty dětí uvedené

a) v odstavci 26. 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo

b) v odstavci 26. 2  písm. b), nejvýše však o 11 dětí.

26.4. Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel      k zajištění bezpečnosti dětí další učitelku, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

26.5. Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitel ZŠ a MŠ počet učitelů tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

26.6. Při vzdělávání dětí dodržují učitelky pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

26.7. Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může učitelka, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat

zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

26. 8. Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci následující

zásady, podrobněji popsané v dalších směrnicích školy, zejména směrnicí k výletům, školám v přírodě a BOZP:

 • Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy na pozemních komunikacích se učitelský dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména, kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.
 1. pobyt dětí v přírodě
  • využívají se pouze známá bezpečná místa, učitelky dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství
  • učitelky před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.)
 2. sportovní činnosti a pohybové aktivity
  • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, učitelky školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně

připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění                                 dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost.

 • učitelky dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí
 1. pracovní a výtvarné činnosti
  • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem učitelky školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.)

27. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

27.1. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního

vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického

hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

27.2. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelky mateřské školy monitoring vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

27.3. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkami a mezi učitelkami a zákonnými zástupci dětí.

Naše mateřská škola si klade cíle, které vycházejí z potřeb dětí. V oblasti prevence vedeme děti k těmto kompetencím, např.:

 • Má vytvořenou představu o pojmu závislost a o věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka – cigareta.
 • Vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, bud´ ho podporuje nebo poškozuje.
 • Chápe, že zdraví není samozřejmostí a musí je chránit.
 • K problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný.
 • Umí se cílově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku. 
 • Umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč.
 • V běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky svých činů, svého chování.
 • Ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze    svého nejbližšího okolí.
 • Odhaduje rizika ohrožujících jeho zdraví a bezpečnost.
 • Tvoří pravidla, přijatá pravidla se snaží plnit.

Čl. IV

ZACHÁZENÍ MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

28. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání.

28.1. Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují učitelky, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacímu potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

29.  Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole.

 29.1. Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte učitelce mateřské školy a pro  převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě přišlo do mateřské školy. Po dobu  jednání s učitelkou školky  týkajícího se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s ředitelem školy.

29.2. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně učitelkám školy.

30. Zabezpečení budovy MŠ

30.1. Školní budova je vybavena videokamerou a po zazvonění a ověření lze vstoupit. Volně přístupná zvenčí je pouze v době, stanovené pro přijímání dětí, nebo kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře únikových východů.

31. Další bezpečnostní opatření

31.1. V budově a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.    

Čl. V

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCUM

32 . Poskytování informací :

32.1. a/ na třídních schůzkách a školních akcích

        b/ na nástěnkách v šatnách dětí

        c/ na www stránkách školy

        d/ individuálně učitelkami ve třídě

        e/ ředitelem školy, vedoucí uč., vedoucí ŠJ

32.2. Informace o dětech poskytují učitelky přímo ve třídě, jedná-li se o citlivé informace, dohodne si rodič s učitelkou schůzku.

32.3.  Ochrana osobních údajů

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. V květnu vešly v platnost Zásady o ochrany osobních údajů, které si kladou za cíl seznámit zákonné zástupce se zpracováním osobních údajů školkou a informovat o právech, které mohou rodiče uplatnit. Písemné znění těchto zásad jsou dostupné na webových stránkách školy.

Jakékoliv zveřejňování fotografií a videozáznamů dětí na webových stránkách školy a jinde se

uskutečňuje se souhlasem zákonných zástupců. Tento souhlas se dává na dobu pobytu dítěte

v MŠ a dále na další roky pro účely výzdoby MŠ.

ČL. VI      

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

33. Účinnost a platnost Školního řádu

Tento Školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitele ZŠ a MŠ a vedoucí učitelkou mateřské školy a je účinný od

34. Změny a dodatky Školního řádu

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze

písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni

zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí.

35. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto Školního řádu.

Nově přijímané zaměstnance seznámí se Školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu.

O vydání a obsahu Školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí na třídních schůzkách, webových stránka školy a dokument je také k nahlédnutí na chodbě školky.

Ruší se předchozí znění tohoto předpisu.

 

V Mankovicích dne                           -----------------------------------

                                                                   razítko, podpis ředitele

                                                                      Mgr. Daniel Matyáš

 • Přečteno: 210

Maškarní karneval MŠ

Celý týden od 24. – 28. února se děti v MŠ připravovaly na maškarní karneval. Prostory MŠ se jako mávnutím kouzelného proutku vyzdobily barevnými klauny, balonky a vším, co ke karnevalu patří. S dětmi jsme si povídali, jak to na karnevale vypadá, co se tam dělá a samozřejmě o maskách, které bezesporu ke karnevalu patří. Děti se naučily básničku Karneval a písničku Kalamajka, kreslily a tvořily masky, klauny a barevné balonky.

Ve čtvrtek 27. února ve školce vypukl pravý maškarní karneval. Děti jsme při ranním příchodu vítaly v maškarních čepicích a pravý „školkový karneval“ mohl začít. Všichni jsme si vybrali nějakou masku a karneval jsme zahájili písničkou: Jede, jede mašinka. Užili jsme si spoustu legrace, zábavy, tancování a stolu plného dobrot. Děti byly nadšené a pro nás učitelky bylo největší odměnou vidět dětskou radost a smích. Náš karneval jsme zakončili bouchnutím „dětských špuntů“, což byla ta pravá tečka na konec. 
Petra Kaňuščáková

 

karm

karn

 • Přečteno: 1909

Podzim v MŠ

Podzim nám přináší řadu nevšedních zážitků v podobě barev, vůní a chuti. Pro vytvoření vztahu dětí k podzimnímu období jsme i my v naší MŠ zařadily téma, motivované touto problematikou tak, aby se děti blíže seznamovaly s přírodou kolem nás pomocí všech smyslů,

S dětmi jsme pozorovali dozrávající ovoce a zeleninu na zahrádkách. Skutečné plody jsme porovnávali s obrázky. Plody jsme využili při výtvarné a pracovní činnosti. Pracovali jsme          s plastelínou, modelovali tvary zeleniny. Sestavovali jsme mrkev a petržel z lega, z proužků papírů. Vylepovali mozaiku – obrázek králíčka s mrkvičkou, Děti vypracovaly několik pracovních listů zaměřených na ovoce a zeleninu. Také jsme si opakovaně zahráli na kuchtíky a vyzkoušeli si připravit mrkvové těsto a upéct mrkvovou buchtu, která se nám náramně povedla. K tomu jsme odšťavnili mrkev s jablíčky a užívali si Mrkvičkovou párty.

Lenka Šlosarová

http://zs.mankovice.cz/fotogalerie/category/62-podzim-v-ms

 

 

 • Přečteno: 2157

Jablíčkové tvoření ve školce

Nastal nám podzim a k němu neodmyslitelně patří jablíčka, a proto jsme se i my ve školce plně ponořili do jablíčkového tvoření. Děti si jablíčka nejprve nakreslily a vyrobily z papíru a nakonec se společně s paní učitelkou vrhli na pečení jablíčkového koláče a k němu si udělali jablečný moštík. Zahrály si na malé kuchtíky a do pečení se pustily všechny děti. Pečení bylo pro děti zábavné, ale i poučné. Nejen, že si vyzkoušely celý průběh přípravy koláče, ale dozvěděly se i spoustu nových věcí. Jablíčka nejprve okrájely, nastrouhaly a postupně přidávaly všechny suroviny, až vzniklo výborné těsto, které putovalo na plech a šup do trouby. Trouba se tak stala nejstřeženějším místem ve školce. Všechny děti netrpělivě čekaly, až bude koláč upečený. A co následovalo pak? No přeci to nejlepší – baštění sladké dobroty.

Petra Kanuščáková

 

IMG 20191029 093541

 • Přečteno: 1518