Dnes má svátek: Libor Zítra: Kristýna Pozítří: Jakub

Minimální preventivní program

školní rok 2016/2017

 

Cíle:

·         vést děti k zamyšlení nad možnostmi jak trávit volný čas

  • k posilování bariér proti sebepoškozování toxickými látkami všeho druhu
  • k pochopení pojmů zákon, právo, povinnost
  • k osvojování si správných stravovacích návyků (co je zdravé, denní režim)
  • posilovat povědomí o zdravém životním stylu

 

 

Způsob realizace:

Informace

·         zařazovat v hodinách prvouky témata péče o zdraví (WHO – duševní, fyzická, sociální pohoda), zdravá výživa, správné stravovací návyky, nebezpečné účinky drog a jiných návykových látek (kniha Filipova dobrodružství),

·         pracovat v těchto hodinách se Slabikářem dětských práv a pracovním sešitem Etická výchova

·         navozovat v těchto hodinách různé situace, se kterými se žák může setkat

·         využívat schránku důvěry – řešit zjištěné problémy, šikanování, vandalismus, brutalitu

·         společně stanovit pravidla pro chování

 

 

Spolupráce s rodiči

·         seznamovat rodiče na třídních schůzkách s brožurami, týkajícími se této problematiky

·         seznámit rodiče s důležitými kontaktními místy a telefonními čísly

·         společně sledovat trávení volného času dětí

·         společné mimoškolní akce – sportovní odpoledne s opékáním špekáčků, předvánoční dílny, zahradní slavnost, drakiáda

 

 

Volnočasové aktivity

·         dát dětem možnost zapojení do mimoškolních činností

o   děti navštěvují ŠD, v rámci ŠD probíhají tyto aktivity -  informatika, výtvarné činnosti, soutěže a stolní hry, sportovní hry, flétna

o   ve škole mají děti možnost navštěvovat zájmové kroužky – Angličtina, Keramika, Taneční, Informatika

·         o přestávkách mohou děti využívat relaxační kouty ve třídách a chodbě, počítačovou učebnu a knihovnu

·         společenské akce –  předvánoční dílny, Den matek, Zahradní slavnost,  

·         vystoupení na akcích pořádaných obcí - Rozsvěcení vánočního stromu, Mikulášská besídka, Den matek, Den obce

·         spolupráce s malotřídními školami

·         Sběr papíru, baterek a drobných elektrospotřebičů

 

 

Jednorázové preventivní aktivity

·         návštěva divadel a jiných představení, Den Země, školní recitační, literární a výtvarná soutěž, Den dětí, sportování v tělocvičně

·         ve spolupráci s MŠ – vánoční dílny, drakiáda, vystoupení na společenských akcích

·         realizace dopravní výchovy, jejíž součástí je i návštěva dopravního hřiště

·         ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Hájenka – děti se seznamují s tradicemi (Velikonoce, …), učí se chovat šetrně k životnímu prostředí.

 

 

Spolupráce s odborníky

·         zajistit besedu s Policií ČR

·         v případě potřeby spolupracovat s PPP

 

 

 

 

 

V Mankovicích 30. 8. 2016                      

________________________________

                                                                         Ivana Zdarsová -drogový preventista

 

 

 

Program proti šikanování

 

Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ Mankovice pro školní rok 2016/2017.

 

Specifická prevence proti šikanování je zaměřena na prevenci jakýchkoli projevů šikany mezi žáky (verbální, fyzická i smíšená).

Cíl: vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí (podpora solidarity a tolerance, posílení a vytváření podmínek pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy, rozvíjet mezi dětmi vzájemný respekt k sobě navzájem).

Plán řešení krizové situace při zjištění počátečního stadia šikany A:

·         Rozhovor s těmi, kdo na šikanu upozornili a rozhovor s oběťmi.

·         Nalezení vhodných svědků.

·         Individuální rozhovory, konfrontační rozhovory se svědky (nikoli konfrontace oběť x agresor).

·         Zajištění ochrany obětem.

·         Rozhovor a agresory, domluvy, spolupráce s rodinou agresora.

o   Kompetence k řešení problému: třídní učitel, ředitel školy

Plán řešení krizové situace při zjištění pokročilé formy šikany B:

·         Domluva pedagogů na spolupráci a postupu vyšetřování.

·         Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi.

·         Pomoc a podpora oběti.

·         Nahlášení Policii, seznámení se s informací MŠMT ČR čj. 25 884/2003-24. Spolupráce předškolních zařízení, škol a školních zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané.

·         Vlastní vyšetřování.

·         Spolupráce s dalšími institucemi a orgány (PPP, Středisko výchovné péče).

·         V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné jí zprostředkovat péči PPP nebo jiných odborníků.

Výchovná opatření:

·         Další práce s agresorem (dobrat se jeho vlastního náhledu na své chování, motivy, které jej k němu vedly, v případě potřeby zprostředkovat péči PPP nebo jiných odborníků).

·         Užití běžných výchovných opatření (napomenutí, důtka ředitele školy).

·         Snížená známka z chování.

·         Práce s celým třídním kolektivem.

Spolupráce s rodiči:

·         Dbát na taktní přístup a zejména na zachování důvěrných informací (stejný přístup k rodičům oběti i agresora).

Spolupráce se specializovanými institucemi:

·         Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důležitá spolupráce vedení školy, ŠMP, výchovného poradce s dalšími institucemi a orgány:

o   PPP, středisky výchovné péče, SPC, s pediatry, dětskými psychology a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou péči.

o   S oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální prevence.

·         Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování, ředitel školy oznámí tuto skutečnost Policii ČR.

 

 

 

  • Přečteno: 3257