Dnes má svátek: Dana Zítra: Simona Pozítří: Lucie

VÝHODY NAŠÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

VÝHODY NAŠÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

JSME MALÁ ŠKOLA RODINNÉHO TYPU, PŘI SVÉ PRÁCI KLADEME DŮRAZ NA INDIVIDUALITU A POTŘEBY KAŽDÉHO DÍTĚTE

 

o Škola ve spolupráci se zřizovatelem je připravena rozšířit nabídku kroužků příštím školním roce i mimo družinu

Keramický

Informatika

Angličtina pro předškoláky a žáky 1. a 2. ročníku

všechny kroužky budeme nabízet bezplatně pro děti MŠ i ZŠ…(velká výhoda pro rodiče-bez dojíždění, úspora času a peněz)

o Zajišťujeme pro děti ZŠ bezplatně plavecký výcvik v každém ročníku, v MŠ s dotací zřizovatele. Doprava bude hrazena rodiči s příspěvkem SRPŠ.

o Nadstandardní finanční příspěvky na činnosti dětí a také materiál pro výuku

o Platby rodičů za pracovní sešity, sešity a výtvarné potřeby

- 1.roč zdarma

-2.-5.ročník hrazeno rodiči s finančním příspěvkem zřizovatele

o Jsme připraveni neustále modernizovat metody práce i vybavení školy

o Společné akce, zajišťování kulturních a výchovných pořadů, exkurzí

o Nabízíme individuální konzultace v průběhu roku podle potřeb rodičů po telefonické dohodě

o Nabízíme náslechy při výuce po telefonické dohodě

o Nízký poplatek za školní družinu – 60,-Kč se zajištěním ranního provozu a s přizpůsobováním provozu podle potřeb

o Zajišťování provozu MŠ podle potřeb rodičů

  • Přečteno: 2855

Přehled akcí a aktivit na 2.pololetí školního roku

 

ÚNOR

Veselé zoubky pro 1.a2.ročník-projekt – dentální prevence ve spolupráci a sponzorstvím DM drogerie

Angličtina pro předškoláky – ve čtvrtek 8,45 – 9,30

24.2. Školní kolo recitační soutěže ZŠ – výběr do oblastního kola

24.2. Divadlo v Odrách MŠ 50,-Kč

Čtení pohádky před spaním v MŠ (číst budou žáci 4.a 5.ročníku)…začínáme v pondělí 22.2.

 

BŘEZEN

1.-4.3.-MŠ Prezentace stavby z LEGA v MŠ Čtyřlístek Odry

7.3. v 9,00 Divadlo pro MŠ a ZŠ u nás ve škole (téma –zoubky)

21.3. v 11,00 Novojičínský zámek – Velikonoce ZŠ a MŠ

22.3. od 15,30 Velikonoční tvoření pro rodiče a děti z MŠ a ZŠ

 

 

DUBEN

25.4. Divadlo pro MŠ a ZŠ u nás ve škole (téma – Den Země-ekologie)

27.4. Loutkové divadlo v Odrách pro MŠ a 1.a2.ročník 40,-

Keramické tvoření pro MŠ a ZŠ

 

KVĚTEN

Vystoupení na Den matek

OD 9.5.DO 27.6. PLAVECKÝ VÝCVIK PRO ZŠ A PŘEDŠKOLÁKY MŠ (MIMO 23.5.)-7 LEKCÍ

23.5. ukázka dravců ve Vražném( v dopoledních hodinách)

Dopravní výchova pro 1.-5.ročník ZŠ

 

ČERVEN

ŠKOLNÍ VÝLET

29.6. OD 15,30 ZAHRADNÍ SLAVNOST- ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM A TÁBORÁK

  • Přečteno: 2845

Zápis z 6. jednání školské rady

Zápis z 6. jednání školské rady Základní a Mateřské školy v Mankovicích

  

Datum konání: 27. 1. 2016

Přítomni: Martina Blažková, Petr Jaroň, Jana Kadlčková,

Hosté: ředitelka Základní školy a Mateřské školy Mankovice, p. o. Mgr. Ivana Zdarsová, Šárka Karasová, p.Sigmundová

 Program:

1.) Informace o vyúčtování finančních prostředků vybraných od rodičů v roce   

      2013/14 a 2014/15

2.) Návrh řešení vzniklé situace

3.) Diskuze

 Tento program byl jednohlasně schválen.

 Školská rada pověřila zápisem tohoto jednání paní Janu Kadlčkovou.

 Ad1 )

 Paní Martina Blažková seznámila všechny přítomné s podklady p.Karasové a se závěrem kontroly vyúčtování peněz od rodičů v letech 2013/14 a 2014/15. Byly zde zjištěny nesrovnalosti. Celkem bylo vybráno od rodičů za oba výše uvedené roky 61 520Kč. Použito bylo celkem 42 553, 63 Kč. Zůstatek

18 966, 37Kč. U těchto finančních prostředků nelze prokázat, k jakému účelu byly použity.

 Ad2)

Paní Blažková navrhuje vyrovnání rodičům a to, za pracovní sešity a ručníky. Všichni přítomní s tímto návrhem souhlasí.

 Ad3)

 V rámci diskuze navrhla paní Sigmundová v únoru schůzku SRPŠ a paní Mgr. Ivana  Zdarsová v tomtéž měsíci schůzku školské rady, kde chce předložit dokumenty školy.

Usnesení:

 1. Školská rada schvaluje návrh na finanční vyrovnání rodičům za pracovní sešity a ručníky z finančních prostředků vybraných v letech 2013/14 a 2014/15. Paní ředitelka Mgr. Ivana Zdarsová byla požádána, aby s touto skutečností seznámila rodiče žáků, kterých se toto vyrovnání týká.

  

Na vědomí: ředitelce školy Mgr. Ivaně Zdarsové

 V Mankovicích dne:  27. 01. 2016

  Zapsala: Jana Kadlčková

  • Přečteno: 2811

Zápis z 5. jednání školské rady ZŠ a MŠ Mankovice

Zápis z 5. jednání školské rady Základní a Mateřské školy v Mankovicích

Datum konání: 19. 10. 2015

Přítomni: Martina Blažková, Jana Kadlčková, Petr Jaroň

Hosté: ředitelka Základní školy a Mateřské školy Mankovice, p. o.  Mgr. Lucie Adamcová.
Program:
1.) Informace o volbě nového člena školské rady za pedagogické pracovníky.
2.) Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2014/2015
3.) Diskuse
     Tento program byl jednohlasně schválen.
     Školská rada pověřila zápisem tohoto jednání paní Martinu Blažkovou.

Ad1)
Pani Martina Blažková informovala členy školské rady o volbě nového člena školské rady za pedagogické pracovníky, kterým se stala paní Jana Kadlčková, která se zúčastnila jednání školské rady.

Ad2)
Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy Mankovice, příspěvková organizace za školní rok 2014/2015.

Ad3)
V rámci diskuse se pan Jaroň zajímal o skutečnost, zda bývalá ředitelka školy Mgr. Markéta Jakšíková zřizovateli předložila vyúčtování peněz od rodičů, tak jak bylo ředitelkou slíbeno. M. Blažková, jako zástupce zřizovatele ve školské radě, informovala školskou radu o skutečnosti, že k tomuto nedošlo, ani Mgr. Markéta Jakšíková nepodala vysvětlení z jakého důvodu tak neučinila. Tato skutečnost byla, mimo jiné, jedním z důvodů odvolání ředitelky z funkce.
Pan Jaroň podal návrh, aby školská rada pověřila ředitelku školy Mgr. Lucii Adamcovou předložením vyúčtování peněz od rodičů za školní roky 2013/2014 a 2014/2015 do 15. 11 2015. Školská rada tento návrh přijala.

Usnesení:
1.Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2014/2015
2.Školská rada pověřuje Mgr. Lucii Adamcovou, aby zajistila předložení vyúčtování peněz od rodičů za školní roky 2013/2014 a 2014/2015 do 15. 11. 2015. Pokud účetní organizace nebude schopna toto vyčíslit, školská rada v tomto případě žádá písemné vysvětlení.

Na vědomi: ředitelce školy Mgr. Lucii Adamcové
V Mankovicích 19. 10. 2015
Zapsala Martina Blažková

  • Přečteno: 2932

Zápis z 2. jednání školské rady Základní a Mateřské školy v Mankovicích

Zápis z 2. jednání školské rady Základní a Mateřské školy v Mankovicích

 

Datum konání: 22. dubna 2015

Přítomní: Martina Blažková, Petr Jaroň, Alena Čavolská

 

Hosté: ředitelka školy Mgr. Markéta Jakšíková, starostka obce Ing. Jarmila Orlitová, někteří rodiče žáků

 

Program:

1) Volba zapisovatele

2) Schválení školního řádu za školní rok 2014 - 2015

3) Závěry z inspekční zprávy České školní inspekce Moravskoslezského inspektorátu

4) Diskuze

5) Usnesení

Ad1)

Školská rada pověřila zápisem tohoto jednání paní Alenu Čavolskou.

Ad2)

Členové školské rady byli předem seznámení s obsahem školního řádu. Ještě před schválením pan Petr Jaroň uvedl připomínku, že nejsou přesně stanoveny pravidla pro napomenutí tř. učitele (např. za 10 zapomnění pomůcek). Paní ředitelka vysvětlila, že děti si samy vedou „Přehled zapomínání školních pomůcek“ a po každém desátém zapomnění žák dostane vypracovat obtížnější úkol. Hříšník je tak potrestán a snaží se zapomínání předcházet. Pan Jaroň s tímto řešením nesouhlasil, paní Blažková navrhla, že by rodiče měli být o míře zapomínání svého dítěte včas informováni, aby mohli v tomto sjednat nápravu i oni. Po té byl školní řád jednohlasně schválen. Dnešním dnem 22. dubna 2015 nabývá své účinnosti.

Ad3)

Paní Martina Blažková seznámila přítomné se závěry kontroly ČŠI, která hodnotila výuku velmi kladně. Žáci dosahují požadovaných výstupů stanovených ŠVP a jsou na požadované úrovni. V kvalifikaci učitelů jedna z učitelek nesplňuje podmínky odborné kvalifikace pro výuku v ZŠ. Tento nedostatek se neprojevuje v kvalitě vedené výuky. Paní ředitelka uveřejnila nabídku pracovního místa (úřad práce a KVIC Nový Jičín). Ve vybaveností ZŠ chybí dataprojektory a také interaktivní tabule, jejichž pořízení by bylo vhodné pro vyšší efektivitu vzdělávání. MŠ je vybavená starým nábytkem se znaky opotřebení. Velká dřevěná stavebnice je značně poškozená, měla by se renovovat nebo opravit. Jinak mají děti k dispozici velké množství hraček, didaktických pomůcek i výtvarného materiálů. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je omezené, neboť chybí finanční prostředky. Důsledkem toho škola zajišťuje vzdělávání jen pro vedoucí pracovníky a využívá nabídku bezplatných kurzů, které dostatečně nevystihují potřeby jednotlivých pedagogů, zvláště u učitelek MŠ. Paní Blažková k tomuto poznamenala, že organizace by měla přehodnotit upřednostnění nákupu ochranných pracovních pomůcek v rozsahu, v jakém je v současné době pořizován, před nákupem učebních pomůcek a vzděláváním pedagogických pracovníků, které lze hradit z prostředků ONIV (krajských prostředků).

Nedostatky byly zjištěny i za působení minulé školské rady, kdy školské radě nebyla ke schválení předložena výroční zpráva za školní rok 2013/2014 a školní řád na rok 2014/2015.Paní Blažková poznamenala, že v případě výroční zprávy, takto ředitelka neučinila ani ke dni 2. zasedání školské rady.

Další nedostatky ČŠI zjistila v nastaveném způsobu vedení organizace, který takto nezajistí potřebný každodenní a oboustranný přenos informací, V důsledku toho jsou nedostatky ve vedení povinné dokumentace a organizace čerpala neoprávněně mzdové prostředky.

Paní ředitelka v tomto bodu pochybení již, dle svého vyjádření, sjednala nápravu.

Ad4)

Paní starostka poukázala na vysoké náklady s provozem dvou budov ZŠ a MŠ, ve kterých je málo dětí. Také školní jídelna vykazuje ztráty, neboť jeden oběd vychází přibližně na 116,- Kč. Navrhuje řešení sloučit obě školy do jedné budovy v ZŠ a obědy dovážet z Pohořské školy z Oder. KHS vše posoudila a vydala souhlasné stanovisko. Vše by mělo rozhodnout obecní zastupitelstvo 27. 4. 2015. Paní starostka ještě upozornila na špatnou situaci v kotelně ZŠ, kde prosakuje spodní voda a musí se odčerpávat. Je nutná oprava.

Paní ředitelka sdělila paní starostce, že se na naší škole vyskytly vši a informovala školskou radu, že požádala rodiče, aby se na tento problém zaměřili,vlasy dětem opakovaně kontrolovali a čistili. Na toto téma se rozpoutala živá debata.

Ad5)

Usnesení:

Školní rada schvaluje školní řád za školní rok 2014-2015

 

Na vědomí: ředitelce školy Mgr. Markétě Jakšíkové

 

Zapsala: Alena Čavolská

 

Martina Blažková

Předsedkyně školské rady

  • Přečteno: 2844