Dnes má svátek: Dana Zítra: Simona Pozítří: Lucie

Zápis z 10. jednání školské rady Základní a Mateřské školy v Mankovicích

Datum konání: 24. 10. 2017

Přítomni: Martina Blažková, Jana Kadlčková, Miroslava Valešová

Hosté: ředitel ZŠ a MŠ Mankovice p. o. Mgr. Daniel Matyáš

Program:

1) Určení zapisovatele

2) Schválení programu

3) Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2016/2017

4) Různé

Ad 1)

Zapisovatelem tohoto jednání byla pověřená paní Martina Blažková.

Ad 2)

Program jednání byl jednohlasně schválen.

Ad 3)

Školská rada při Základní škole Mankovice schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017.

Ad 4)

Paní Blažková informovala členy školské rady o momentální situaci ve věci plánovaných oprav herních prvků na hřišti před budovou Základní školy a Mateřské školy Mankovice, p.o. . Tyto opravy budou provedeny v nejbližších týdnech firmou Gerlich Odry s.r.o..

Ředitel školy upozornil na potřebu drobných oprav a nákup drobného provozního materiálu v budově školy. Všechny tyto potřeby budou realizovány z finančních prostředků příspěvku na provoz, který obec jako zřizovatel poskytuje své příspěvkové organizaci.

Paní Miroslava Valešová navrhla panu řediteli, aby se přítomnost rodičů na třídních schůzkách evidovala na prezenčních listinách.

Na vědomí: řediteli ZŠ a MŠ Mankovice Mgr. Danielovi Matyášovi

V Mankovicích 25. 10. 2017

Zapsala Martina Blažková

 • Přečteno: 2459

Drakiáda

Dne 17. 10. se na zahradě naší školy konala drakiáda pro děti ze školy i školky. Po dvou letech, kdy byla akce zrušena kvůli nepřízni počasí, se děti mohly opět vyřádit. Sešlo se mnoho druhů draků – ať to byly klasické vzory nebo netradiční jako šipky, berušky, ptáci, motýli, netopýři, jeden byl ve tvaru padáku a dokonce se tu objevil i obrovský rejnok. I když zrovna nebylo moc větrno, téměř všichni draci se vznesli aspoň na pár metrů do výše. Nejpodařenější výkony byly odměněny. Nejvýše vzlétl a nejdéle se ve vzduchu udržel drak Kuby Demetera. Slušně létali draci také Martinovi a Michalovi Hamanovým a Jardovi Strnadlovi. Z nejmenších dětí byly oceněny Emmička Jaglarzová a Klárka Kubišová. Děkujeme všem dětem a jejich rodičům za hojnou účast a p. Sigmundové za zajištění občerstvení. Akce byla podpořena SRPŠ při ZŠ a MŠ v Mankovicích.

Daniel Matyáš

titul DSCF5009

Pozn.: Více fotografií naleznete v naší fotogalerii :-) 

 

 • Přečteno: 3049

Informace rodičům žáků!

VAŠE DÍTĚ BUDE POTŘEBOVAT :

 • PŘEZŮVKY( NE NAZOUVÁKY)
 • SPORTOVNÍ OBUV DO TĚLOCVIČNY
 • SPORTOVNÍ OBUV NA ZAHRADU
 • CVIČEBNÍ ÚBOR(TRIKO, KRAŤASY, TEPLÁKY, BUNDU)
 • PRACOVNÍ OBLEČENÍ DO VÝT.VÝCH.(ZÁSTĚRA NEBO TRIKO)
 • HRNEK NA ČAJ(NEJLÉPE PLASTOVÝ)

Poplatky !!! 

V hotovosti vždy 1. pracovní den v měsíci VYCHOVATELCE

POPLATEK ZA ŠD     - 60,-Kč/měs.

POPLATEK ZA ČAJ   - 100,-Kč/ škol. rok

ÍZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU PROBĚHNE 4.9.2017 OD 8,05 DO 9,00. Obědy ani školní družina není na tento den zajištěna. Běžný provoz začíná dnem 5.9.2017. Prosím, věnujte pozornost tiskopisům, které děti donesou. OBĚDY JSOU ZAJIŠTĚNY OD 5.ZÁŘÍ

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ V MŠ

POPLATKY!!! 

V hotovosti vždy do 15. dne v měsíci učitelce MŠ. Při uplatnění osvobození školného je nutno doložit každé čtvrtletí potvrzení. Bez doložení v řádném termínu bude školné účtováno v plné výši.

Děkujeme za pochopení.

Prosím, nahlaste do 5.9.2017učitelce MŠ Vaše požadavky na délku provozu.

 

 • Přečteno: 3282

Zápis z 9. jednání školské rady Základní a Mateřské školy v Mankovicích

Datum konání: 27. 04. 2017

Přítomni: Martina Blažková, Jana Kadlčková, Miroslava Valešová

Hosté: ředitelka ZŠ a MŠ Mankovice p. o. Mgr. Ivana Zdarsová

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Seznámení s průběhem a výsledkem doplňujících voleb člena školské rady za zákonné zástupce žáků.
 4. Informace o výsledku hospodaření v roce 2016
 5. Základní informace k rozpočtu na rok 2017
 6. Různé

Ad 1)

Zapisovatelem tohoto jednání byla pověřená paní Martina Blažková.

Ad 2)

Program jednání byl jednohlasně schválen.

Ad 3)

Paní ředitelka členy školské rady seznámila s průběhem doplňující volby člena školské rady za zákonné zástupce žáků. Členem školské rady za zákonné zástupce žáků se stala paní Miroslava Valešová.

Ad 4)

Paní ředitelka zaslala členům školské rady Zprávu o hospodaření za rok 2016, čerpání rozpočtu v roce 2016 a uzávěrkové výkazy.

Z těchto dokumentů vyplynulo, že hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Mankovice skončilo s nulovým hospodářským výsledkem.

Příspěvková organizace provedla v roce 2016 mimořádné opravy majetku (oprava podlahových krytin), jejichž náklady hradila částečně prostřednictvím Rezervního a Investičního fondu.

Vzniklý deficit prostředků na platy, způsobený navýšením platových tarifů zaměstnanců školy a proplacením zůstatku dovolené a odstupného bývalé ředitelce školy, byl uhrazen z Fondu odměn a Rezervního fondu.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jsou prostředky na Fondu odměn a Investičním fondu zcela vyčerpány.

Tyto skutečnosti byly předem konzultovány a schváleny zřizovatelem.

Paní Blažková doporučila, aby čerpání jednotlivých fondů bylo uvedeno ve Zprávě o hospodaření a

požádala paní ředitelku, aby čerpání rozpočtu bylo provedeno podle zdrojů financování, hlavně v oblasti čerpání příspěvku zřizovatele na platy zaměstnanců, který je závazným ukazatelem a podléhá následnému vyúčtování.

Školská rada bere hospodaření roku 2016 na vědomí.

Ad 5)

Paní ředitelka dále seznámila členy školské rady s rozpočtem na rok 2017. Rozpočet tvoří, kromě nákladů na mzdy, běžné náklady spojené s činností školy.

Paní Valešová se dotazovala na problém s odpady. Paní ředitelka uvedla, že má od obce slíbené provedení sondy odpadů.

Jako další problém paní ředitelka zmínila chodník před budovou školy, který je poškozený a hrozí možnost úrazu žáků školy. I tuto problematiku již paní ředitelka nahlásila na Obecní úřad. Problém je v řešení.

Paní ředitelka upozornila na havarijní stav jedné ze skluzavek na hřišti před budovou Základní školy, kdy na tuto již z bezpečnostních důvodů zamezila přístup pro děti. Dále paní ředitelka uvedla, že je potřeba provést běžné revize a údržby i na ostatních nářadích a posilovacích strojích, které žáci a děti Základní školy a mateřské školy v rámci výuky vyžívají.

Další opravu potřebuje oplocení kolem objektu Základní a Mateřské školy, ve kterém jsou v zadní části díry.

Vzhledem ke skutečnosti, že hřiště, jeho vybavení a oplocení objektu je v majetku obce, přislíbila paní Blažková, že bude o těchto skutečnostech informovat zřizovatele.

Dalším problémem, který zatěžuje rozpočet školy, jsou zálohy na energie bývalé budovy Mateřské školy, které příspěvková organizace stále platí, ač tento objekt už nemá v užívání. Po vzájemné dohodě mezi obcí a příspěvkovou organizací, tento problém, na základě plné moci, řeší starostka obce.

Největším problémem se jeví oprava elektroinstalace v budově školy, kterou již řeší zřizovatel.

Rozpočet 2017 školská rada vzala na vědomí

Ad 6)

Paní Blažková upozornila na nesoulad mezi svým jmenováním jako člena školské rady (09. 11. 2014)

a zvolením členů školské rady za zákonné zástupce a pedagogické pracovníky (únor 2015). Toto bylo způsobeno opakovanými volbami do školské rady.

Protože funkční období členů školské rady jsou tři roky, skončí funkční období paní Blažové již v listopadu 2017, kdežto ostatním členům rady až v únoru 2018. Školská rada se dohodla tento nesoulad vyřešit tím, že poslední zasedání v roce 2017 bude v říjnu 2017 a následující až po řádných volbách do školské rady v roce 2018. Paní Blažková doporučí, aby zřizovatel jmenoval svého zástupce na další funkční období ve stejném termínu, ve kterém proběhnou volby za zákonné zástupce a pedagogické pracovníky.

Na vědomí: ředitelce ZŠ a MŠ Mankovice Mgr. Ivaně Zdarsové

V Mankovicích 30. 04. 2017

Zapsala Martina Blažková

 • Přečteno: 2863

Abychom se ve škole a školce cítili lépe :-)

Začalo jaro, spousta energie kolem nás. Venku začaly kvést kytičky i stromy, příroda se stává krásnější a barevnější.

I u nás ve škole jsme chtěli mít trošku veseleji a barevněji, proto jsme si udělali krásnou výzdobu.

Z keramiky jsme si vyrobili rybičky a lodičky do našeho mořského světa zatopujícího schodiště. Dalším naším keramickým výrobkem zdobícím školu jsou planety, které na nás září při vstupu na horní patro, kde máme třídy. Teď už ani nezapomeneme, jak to s těmi planetami ve sluneční soustavě je :-). Abychom přivolali sluníčko do tříd, vyzdobili jsme si okna květinkami a motýly.

A jelikož nás za dva týdny čekají Velikonoce, bylo třeba také velikonoční výzdoby, o kterou se postaraly děti z MŠ.

 

Hned se nám pracuje lépe :-).  

SAM 4623aaaSAM 4599aaSAM 4600aSAM 4615aaSAM 4594aSAM 4616aaSAM 4617aa

 • Přečteno: 3471