Dnes má svátek: Marika Zítra: Hynek Pozítří: Nela

Zápis z 5. jednání školské rady ZŠ a MŠ Mankovice

Zápis z 5. jednání školské rady Základní a Mateřské školy v Mankovicích

Datum konání: 19. 10. 2015

Přítomni: Martina Blažková, Jana Kadlčková, Petr Jaroň

Hosté: ředitelka Základní školy a Mateřské školy Mankovice, p. o.  Mgr. Lucie Adamcová.
Program:
1.) Informace o volbě nového člena školské rady za pedagogické pracovníky.
2.) Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2014/2015
3.) Diskuse
     Tento program byl jednohlasně schválen.
     Školská rada pověřila zápisem tohoto jednání paní Martinu Blažkovou.

Ad1)
Pani Martina Blažková informovala členy školské rady o volbě nového člena školské rady za pedagogické pracovníky, kterým se stala paní Jana Kadlčková, která se zúčastnila jednání školské rady.

Ad2)
Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy Mankovice, příspěvková organizace za školní rok 2014/2015.

Ad3)
V rámci diskuse se pan Jaroň zajímal o skutečnost, zda bývalá ředitelka školy Mgr. Markéta Jakšíková zřizovateli předložila vyúčtování peněz od rodičů, tak jak bylo ředitelkou slíbeno. M. Blažková, jako zástupce zřizovatele ve školské radě, informovala školskou radu o skutečnosti, že k tomuto nedošlo, ani Mgr. Markéta Jakšíková nepodala vysvětlení z jakého důvodu tak neučinila. Tato skutečnost byla, mimo jiné, jedním z důvodů odvolání ředitelky z funkce.
Pan Jaroň podal návrh, aby školská rada pověřila ředitelku školy Mgr. Lucii Adamcovou předložením vyúčtování peněz od rodičů za školní roky 2013/2014 a 2014/2015 do 15. 11 2015. Školská rada tento návrh přijala.

Usnesení:
1.Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2014/2015
2.Školská rada pověřuje Mgr. Lucii Adamcovou, aby zajistila předložení vyúčtování peněz od rodičů za školní roky 2013/2014 a 2014/2015 do 15. 11. 2015. Pokud účetní organizace nebude schopna toto vyčíslit, školská rada v tomto případě žádá písemné vysvětlení.

Na vědomi: ředitelce školy Mgr. Lucii Adamcové
V Mankovicích 19. 10. 2015
Zapsala Martina Blažková

Vytisknout E-mail

Zápis z 2. jednání školské rady Základní a Mateřské školy v Mankovicích

Zápis z 2. jednání školské rady Základní a Mateřské školy v Mankovicích

 

Datum konání: 22. dubna 2015

Přítomní: Martina Blažková, Petr Jaroň, Alena Čavolská

 

Hosté: ředitelka školy Mgr. Markéta Jakšíková, starostka obce Ing. Jarmila Orlitová, někteří rodiče žáků

 

Program:

1) Volba zapisovatele

2) Schválení školního řádu za školní rok 2014 - 2015

3) Závěry z inspekční zprávy České školní inspekce Moravskoslezského inspektorátu

4) Diskuze

5) Usnesení

Ad1)

Školská rada pověřila zápisem tohoto jednání paní Alenu Čavolskou.

Ad2)

Členové školské rady byli předem seznámení s obsahem školního řádu. Ještě před schválením pan Petr Jaroň uvedl připomínku, že nejsou přesně stanoveny pravidla pro napomenutí tř. učitele (např. za 10 zapomnění pomůcek). Paní ředitelka vysvětlila, že děti si samy vedou „Přehled zapomínání školních pomůcek“ a po každém desátém zapomnění žák dostane vypracovat obtížnější úkol. Hříšník je tak potrestán a snaží se zapomínání předcházet. Pan Jaroň s tímto řešením nesouhlasil, paní Blažková navrhla, že by rodiče měli být o míře zapomínání svého dítěte včas informováni, aby mohli v tomto sjednat nápravu i oni. Po té byl školní řád jednohlasně schválen. Dnešním dnem 22. dubna 2015 nabývá své účinnosti.

Ad3)

Paní Martina Blažková seznámila přítomné se závěry kontroly ČŠI, která hodnotila výuku velmi kladně. Žáci dosahují požadovaných výstupů stanovených ŠVP a jsou na požadované úrovni. V kvalifikaci učitelů jedna z učitelek nesplňuje podmínky odborné kvalifikace pro výuku v ZŠ. Tento nedostatek se neprojevuje v kvalitě vedené výuky. Paní ředitelka uveřejnila nabídku pracovního místa (úřad práce a KVIC Nový Jičín). Ve vybaveností ZŠ chybí dataprojektory a také interaktivní tabule, jejichž pořízení by bylo vhodné pro vyšší efektivitu vzdělávání. MŠ je vybavená starým nábytkem se znaky opotřebení. Velká dřevěná stavebnice je značně poškozená, měla by se renovovat nebo opravit. Jinak mají děti k dispozici velké množství hraček, didaktických pomůcek i výtvarného materiálů. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je omezené, neboť chybí finanční prostředky. Důsledkem toho škola zajišťuje vzdělávání jen pro vedoucí pracovníky a využívá nabídku bezplatných kurzů, které dostatečně nevystihují potřeby jednotlivých pedagogů, zvláště u učitelek MŠ. Paní Blažková k tomuto poznamenala, že organizace by měla přehodnotit upřednostnění nákupu ochranných pracovních pomůcek v rozsahu, v jakém je v současné době pořizován, před nákupem učebních pomůcek a vzděláváním pedagogických pracovníků, které lze hradit z prostředků ONIV (krajských prostředků).

Nedostatky byly zjištěny i za působení minulé školské rady, kdy školské radě nebyla ke schválení předložena výroční zpráva za školní rok 2013/2014 a školní řád na rok 2014/2015.Paní Blažková poznamenala, že v případě výroční zprávy, takto ředitelka neučinila ani ke dni 2. zasedání školské rady.

Další nedostatky ČŠI zjistila v nastaveném způsobu vedení organizace, který takto nezajistí potřebný každodenní a oboustranný přenos informací, V důsledku toho jsou nedostatky ve vedení povinné dokumentace a organizace čerpala neoprávněně mzdové prostředky.

Paní ředitelka v tomto bodu pochybení již, dle svého vyjádření, sjednala nápravu.

Ad4)

Paní starostka poukázala na vysoké náklady s provozem dvou budov ZŠ a MŠ, ve kterých je málo dětí. Také školní jídelna vykazuje ztráty, neboť jeden oběd vychází přibližně na 116,- Kč. Navrhuje řešení sloučit obě školy do jedné budovy v ZŠ a obědy dovážet z Pohořské školy z Oder. KHS vše posoudila a vydala souhlasné stanovisko. Vše by mělo rozhodnout obecní zastupitelstvo 27. 4. 2015. Paní starostka ještě upozornila na špatnou situaci v kotelně ZŠ, kde prosakuje spodní voda a musí se odčerpávat. Je nutná oprava.

Paní ředitelka sdělila paní starostce, že se na naší škole vyskytly vši a informovala školskou radu, že požádala rodiče, aby se na tento problém zaměřili,vlasy dětem opakovaně kontrolovali a čistili. Na toto téma se rozpoutala živá debata.

Ad5)

Usnesení:

Školní rada schvaluje školní řád za školní rok 2014-2015

 

Na vědomí: ředitelce školy Mgr. Markétě Jakšíkové

 

Zapsala: Alena Čavolská

 

Martina Blažková

Předsedkyně školské rady

Vytisknout E-mail

Zápis z 3. zasedání Školské rady při Základní škole Mankovice

Zápis z 3. jednání školské rady Základní a Mateřské školy v Mankovicích

 Datum konání: 26. 5. 2015

Přítomni: Martina Blažková, Alena Čavolská, Petr Jaroň

Hosté: ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Markéta Jakšíková, starostka obce Ing. Jarmila Orlitová, učitelský sbor ZŠ a MŠ, někteří rodiče.

Program:

1. Schválení výroční zprávy za školní rok 2013/2014

2. Sloučení Základní školy a Mateřské školy do budovy Základní školy

3. Seznámení s výsledky kontroly hospodaření konané zřizovatelem

4. Zapomínání žáků a neinformovanost rodičů o této problematice

Tento program byl jednohlasně schválen. Školní rada pověřila zápisem tohoto jednání pana Petra Jaroně.

Ad1) Paní Blažková upozornila na nepřesnost v bodě 7/1 "každý školní rok probíhá povinná výuka plavání pro žáky 2. a 3. ročníku a pro děti Mateřské školy" - výuka pro děti MŠ není povinná. Bude opraveno. Pan Jaroň měl výhrady ke schválení výroční zprávy za školní rok 2013/2014, kterou měla schválit předchozí školská rada. Pro schválení hlasovaly paní Blažková a paní Čavolská, pan Jaroň se zdržel hlasování. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 byla schválena. Ad2)

Paní starostka seznámila přítomné se sloučením Základní školy a Mateřské školy do budovy Základní školy. Poté proběhla diskuse, kdy rodiče vznesli připomínky k úpravě dětského hřiště pro školkové děti a také k dovozu stravy, zda vyhovuje platným předpisům. Konkrétně se jednalo o pomazánky k dopolední svačině v Mateřské školce. Připomínky rodičů byly zaznamenány a byly brány jako konstruktivní podnět. Proběhla prohlídka prostoru budoucí Mateřské školy s výkladem o využití a uspořádání prostor. Také byly prezentovány fotografie s komentářem z návštěvy sjednocené školy a školky v Lubojatech. Paní starostka informovala o možnosti podpory dětí - například zakoupením některých školních potřeb pro prvňáčky.

Ad3)

Paní Blažková informovala o výsledcích kontroly hospodaření konané zřizovatelem. Neprůhledné je hospodaření s finančními prostředky rodičů - například v případě pracovních sešitů, plavání. V účetnictví nelze dohledat. Přítomni byli seznámeni s tím, že zřizovatel požádal paní ředitelku o podrobné vyúčtování.

 Ad4)

Pan Jaroň požádal paní ředitelku o lepší informovanost týkající se zapomínání dětí. Jako podklad předložil trest od paní ředitelky pro jeho dceru za pět zapomenutí. O těchto zapomenutích nebyl informován. Proběhla živá diskuse a paní ředitelka přislíbila, že rodiče, kteří toto vyžadují, budou informováni o každém zapomenutí svého dítěte. Ze strany rodičů byl vznesen dotaz na možnosti dětí opravit si špatnou známku ve škole. Usnesení: Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Na vědomí: ředitelce školy Mgr. Markétě Jakšíkové

V Mankovicích 26. 5. 2015

Zapsal Petr Jaroň

Vytisknout E-mail