Dnes má svátek: Apolena Zítra: Mojmír Pozítří: Božena

Minimální preventivní program

školní rok 2016/2017

 

Cíle:

·         vést děti k zamyšlení nad možnostmi jak trávit volný čas

 • k posilování bariér proti sebepoškozování toxickými látkami všeho druhu
 • k pochopení pojmů zákon, právo, povinnost
 • k osvojování si správných stravovacích návyků (co je zdravé, denní režim)
 • posilovat povědomí o zdravém životním stylu

 

 

Způsob realizace:

Informace

·         zařazovat v hodinách prvouky témata péče o zdraví (WHO – duševní, fyzická, sociální pohoda), zdravá výživa, správné stravovací návyky, nebezpečné účinky drog a jiných návykových látek (kniha Filipova dobrodružství),

·         pracovat v těchto hodinách se Slabikářem dětských práv a pracovním sešitem Etická výchova

·         navozovat v těchto hodinách různé situace, se kterými se žák může setkat

·         využívat schránku důvěry – řešit zjištěné problémy, šikanování, vandalismus, brutalitu

·         společně stanovit pravidla pro chování

 

 

Spolupráce s rodiči

·         seznamovat rodiče na třídních schůzkách s brožurami, týkajícími se této problematiky

·         seznámit rodiče s důležitými kontaktními místy a telefonními čísly

·         společně sledovat trávení volného času dětí

·         společné mimoškolní akce – sportovní odpoledne s opékáním špekáčků, předvánoční dílny, zahradní slavnost, drakiáda

 

 

Volnočasové aktivity

·         dát dětem možnost zapojení do mimoškolních činností

o   děti navštěvují ŠD, v rámci ŠD probíhají tyto aktivity -  informatika, výtvarné činnosti, soutěže a stolní hry, sportovní hry, flétna

o   ve škole mají děti možnost navštěvovat zájmové kroužky – Angličtina, Keramika, Taneční, Informatika

·         o přestávkách mohou děti využívat relaxační kouty ve třídách a chodbě, počítačovou učebnu a knihovnu

·         společenské akce –  předvánoční dílny, Den matek, Zahradní slavnost,  

·         vystoupení na akcích pořádaných obcí - Rozsvěcení vánočního stromu, Mikulášská besídka, Den matek, Den obce

·         spolupráce s malotřídními školami

·         Sběr papíru, baterek a drobných elektrospotřebičů

 

 

Jednorázové preventivní aktivity

·         návštěva divadel a jiných představení, Den Země, školní recitační, literární a výtvarná soutěž, Den dětí, sportování v tělocvičně

·         ve spolupráci s MŠ – vánoční dílny, drakiáda, vystoupení na společenských akcích

·         realizace dopravní výchovy, jejíž součástí je i návštěva dopravního hřiště

·         ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Hájenka – děti se seznamují s tradicemi (Velikonoce, …), učí se chovat šetrně k životnímu prostředí.

 

 

Spolupráce s odborníky

·         zajistit besedu s Policií ČR

·         v případě potřeby spolupracovat s PPP

 

 

 

 

 

V Mankovicích 30. 8. 2016                      

________________________________

                                                                         Ivana Zdarsová -drogový preventista

 

 

 

Program proti šikanování

 

Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ Mankovice pro školní rok 2016/2017.

 

Specifická prevence proti šikanování je zaměřena na prevenci jakýchkoli projevů šikany mezi žáky (verbální, fyzická i smíšená).

Cíl: vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí (podpora solidarity a tolerance, posílení a vytváření podmínek pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy, rozvíjet mezi dětmi vzájemný respekt k sobě navzájem).

Plán řešení krizové situace při zjištění počátečního stadia šikany A:

·         Rozhovor s těmi, kdo na šikanu upozornili a rozhovor s oběťmi.

·         Nalezení vhodných svědků.

·         Individuální rozhovory, konfrontační rozhovory se svědky (nikoli konfrontace oběť x agresor).

·         Zajištění ochrany obětem.

·         Rozhovor a agresory, domluvy, spolupráce s rodinou agresora.

o   Kompetence k řešení problému: třídní učitel, ředitel školy

Plán řešení krizové situace při zjištění pokročilé formy šikany B:

·         Domluva pedagogů na spolupráci a postupu vyšetřování.

·         Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi.

·         Pomoc a podpora oběti.

·         Nahlášení Policii, seznámení se s informací MŠMT ČR čj. 25 884/2003-24. Spolupráce předškolních zařízení, škol a školních zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané.

·         Vlastní vyšetřování.

·         Spolupráce s dalšími institucemi a orgány (PPP, Středisko výchovné péče).

·         V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné jí zprostředkovat péči PPP nebo jiných odborníků.

Výchovná opatření:

·         Další práce s agresorem (dobrat se jeho vlastního náhledu na své chování, motivy, které jej k němu vedly, v případě potřeby zprostředkovat péči PPP nebo jiných odborníků).

·         Užití běžných výchovných opatření (napomenutí, důtka ředitele školy).

·         Snížená známka z chování.

·         Práce s celým třídním kolektivem.

Spolupráce s rodiči:

·         Dbát na taktní přístup a zejména na zachování důvěrných informací (stejný přístup k rodičům oběti i agresora).

Spolupráce se specializovanými institucemi:

·         Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důležitá spolupráce vedení školy, ŠMP, výchovného poradce s dalšími institucemi a orgány:

o   PPP, středisky výchovné péče, SPC, s pediatry, dětskými psychology a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou péči.

o   S oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální prevence.

·         Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování, ředitel školy oznámí tuto skutečnost Policii ČR.

 

 

 

Vytisknout E-mail

...

Informace o povinném subjektu zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vyhlášky 442/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název

Základní škola a Mateřská škola Mankovice, příspěvková organizace

 1. Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování základního vzdělávání.

Předmět činnosti školy je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a provádějícími předpisy.

Právní forma: příspěvková organizace, zřízená na dobu neurčitou.
Zřizovatel: Obec Mankovice

 1. Organizační struktura

Vnitřní organizace školy je dána vnitřním předpisem Organizační řád školy, Základní škola a Mateřská škola Mankovice, p.o.

 1. Kontaktní spojení

 ZŠ a MŠ Mankovice, p.o.

Mankovice 140
742 35 Odry

Tel.: 556 736 067
Mob. ZŠ: 731 617 890
Mob. MŠ: 724 721 462

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka: nj2mfdj

IČ: 75027267

 1. Dokumenty

5.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • Organizační řád
 • Školní vzdělávací program

Tyto dokumenty lze shlédnout na internetových stránkách školy

5.2 Rozpočet

https://zs.mankovice.cz/dokumenty/dokumenty/79-schvaleny-rozpocet-2022-a-strednedoby-vyhled-rozpoctu-2022-24/file

 1. Žádosti o informace. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

6.1 Ústní podání

 • telefonicky,
 • osobně v kanceláři školy.

6.2 Písemné podání

Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

 • u fyzické osoby jméno, příjmení, adresa, telefon, případně e-mail,
 • u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon, případně e-mail,
 • předmět žádosti,
 • způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně),
 • datum a podpis.
 1. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy nebo podněty musí obsahovat údaje uvedené v bodu 9 a lze je podat ústně (telefonicky nebo osobně) nebo doručit písemně osobně nebo poštou na adresu sídla školy.

 1. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ředitele školy lze podat žádost o opravný prostředek, prostřednictvím školy u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Adresa: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, 28. října 2771, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Písemný opravný prostředek pro Krajský úřad lze osobně doručit do kanceláře školy nebo zaslat na adresu školy.

 1. Formuláře

Formuláře lze získat v kanceláři školy nebo vytisknout na www.zs.mankovice.cz

 1. Popisy postupů-návody pro řešení životních situací

http://portal.gov.cz/obcan/situace/196/201/

 1. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

http://www.msmt.cz/dokumenty

11.2 Vydané právní předpisy

Organizační řád - Školní řád ke stažení na www.zs.mankovice.cz nebo osobně k nahlédnutí v kanceláři školy v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě.

 1. Úhrada za poskytování informací

Všechny informace jsou poskytovány zdarma

 1. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

Bez licenčních smluv.

 1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytování informací

 

 

 

 

 

Platby:

Školné ŠD: 100 Kč / měsíc

Školné MŠ: 400 Kč / měsíc

 

Časový rozpis hodin a přestávek:

0.hodina    7,05 - 7,50    
1.hodina    8,05 - 8,50 Přestávka    8,50 - 9,00
2.hodina    9,00 - 9,45 Přestávka    9,45 - 10,05
3.hodina   10,05 - 10,50          Přestávka   10,50 - 11,00
4.hodina   11,00 - 11,45 Přestávka   11,45 - 11,55
5.hodina   11,55 - 12,40 Přestávka  

Vytisknout E-mail

Nový školní rok plný příjemných změn :-)

1.9.2016 začal nový školní rok. Děti užívaly celý červenec a srpen prázdniny, ale že bychom měli všichni prázdniny se říct nedá. V létě proběhlo na naší škole spoustu úprav a rádi bychom se s vámi, i když myslíme, že je nešlo přehlédnout, podělili. Asi největší změnou je nová podlaha, s paní ředitelkou jsme vymýšleli design tak, aby tady bylo pro děti velmi příjemné, pohodové a přátelské prostředí a to, si myslím, se nám skvěle povedlo. Vyměnili jsme stará světla za nové zářivky, které prostor daleko více osvětlí a doladili jsme ještě pár detailů, jako skříňky, plotek za botníkem, zábradlí apod. a škola je zevnitř jako nová :-). Další velkou úpravou byla počítačová učebna, která se přesunula z místnosti vedle ředitelny do místnosti mezi třídami a to hlavně kvůli lepší přístupnosti dětem. S tím souvisí přesun sborovny, kterou nyní najdete vedle ředitelny. V neposlední řadě se prováděla také rekonstrukce šatny dětí MŠ. Ještě jsme školu krásně vyzdobili a nový rok může začít. Doufáme, že se vám v naší škole bude nyní líbit  jako nám, a že z toho bude plynout ještě daleko více školních úspěchů než doposud :-).  

Vytisknout E-mail

Malí módní návrháři

Další z tvořivých dní jsme na naší škole zažili minulý týden. Děti se staly na chvíli malými módními návrháři a vyrobily si svá trička. Co kus, to originál! Skvělá práce, dětem se trička moc povedla! 

Vytisknout E-mail

Další články...

investicedovzdelani