Dnes má svátek: Dana Zítra: Simona Pozítří: Lucie

Zápis z 3. zasedání Školské rady při Základní škole Mankovice

Zápis z 3. jednání školské rady Základní a Mateřské školy v Mankovicích

 Datum konání: 26. 5. 2015

Přítomni: Martina Blažková, Alena Čavolská, Petr Jaroň

Hosté: ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Markéta Jakšíková, starostka obce Ing. Jarmila Orlitová, učitelský sbor ZŠ a MŠ, někteří rodiče.

Program:

1. Schválení výroční zprávy za školní rok 2013/2014

2. Sloučení Základní školy a Mateřské školy do budovy Základní školy

3. Seznámení s výsledky kontroly hospodaření konané zřizovatelem

4. Zapomínání žáků a neinformovanost rodičů o této problematice

Tento program byl jednohlasně schválen. Školní rada pověřila zápisem tohoto jednání pana Petra Jaroně.

Ad1) Paní Blažková upozornila na nepřesnost v bodě 7/1 "každý školní rok probíhá povinná výuka plavání pro žáky 2. a 3. ročníku a pro děti Mateřské školy" - výuka pro děti MŠ není povinná. Bude opraveno. Pan Jaroň měl výhrady ke schválení výroční zprávy za školní rok 2013/2014, kterou měla schválit předchozí školská rada. Pro schválení hlasovaly paní Blažková a paní Čavolská, pan Jaroň se zdržel hlasování. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 byla schválena. Ad2)

Paní starostka seznámila přítomné se sloučením Základní školy a Mateřské školy do budovy Základní školy. Poté proběhla diskuse, kdy rodiče vznesli připomínky k úpravě dětského hřiště pro školkové děti a také k dovozu stravy, zda vyhovuje platným předpisům. Konkrétně se jednalo o pomazánky k dopolední svačině v Mateřské školce. Připomínky rodičů byly zaznamenány a byly brány jako konstruktivní podnět. Proběhla prohlídka prostoru budoucí Mateřské školy s výkladem o využití a uspořádání prostor. Také byly prezentovány fotografie s komentářem z návštěvy sjednocené školy a školky v Lubojatech. Paní starostka informovala o možnosti podpory dětí - například zakoupením některých školních potřeb pro prvňáčky.

Ad3)

Paní Blažková informovala o výsledcích kontroly hospodaření konané zřizovatelem. Neprůhledné je hospodaření s finančními prostředky rodičů - například v případě pracovních sešitů, plavání. V účetnictví nelze dohledat. Přítomni byli seznámeni s tím, že zřizovatel požádal paní ředitelku o podrobné vyúčtování.

 Ad4)

Pan Jaroň požádal paní ředitelku o lepší informovanost týkající se zapomínání dětí. Jako podklad předložil trest od paní ředitelky pro jeho dceru za pět zapomenutí. O těchto zapomenutích nebyl informován. Proběhla živá diskuse a paní ředitelka přislíbila, že rodiče, kteří toto vyžadují, budou informováni o každém zapomenutí svého dítěte. Ze strany rodičů byl vznesen dotaz na možnosti dětí opravit si špatnou známku ve škole. Usnesení: Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Na vědomí: ředitelce školy Mgr. Markétě Jakšíkové

V Mankovicích 26. 5. 2015

Zapsal Petr Jaroň

  • Přečteno: 3060